เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมข
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 2) เปรียบเทียบพฤติกรร

ชื่อเรื่อง                  ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรม

                          ทางสังคมของเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย                    นางคำพอง  โพธิ์เศษ

ปีการศึกษา             2561

 

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้2) เปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ระหว่างก่อนและ

หลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำมูลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคายจำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกต และการทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระ

            ผลการวิจัยพบว่า

            พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           

 

 

 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
ไฟล์ประกอบ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 06 ธันวาคม 2562 10.30 น. เปิดอ่าน: 261 ครั้ง ไอพี:: 125.26.98.163 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ชั้นประถมศึก [23 กรกฎาคม 2561 20.41 น.] [อ่าน 142 ครั้ง]
เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวั [06 ธันวาคม 2562 11.10 น.] [อ่าน 223 ครั้ง]
เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยส [06 ธันวาคม 2562 10.52 น.] [อ่าน 234 ครั้ง]
เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมข [06 ธันวาคม 2562 10.30 น.] [อ่าน 261 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]