เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวั
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพร มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.เพ

ชื่อเรื่อง   ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพร

 

ผู้วิจัย       นางมัณฑนา  โฮ้หนู

ปีที่วิจัย     ปีการศึกษา 2561

 

บทคัดย่อ

 

ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพร มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพรให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสมาธิของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพร 3.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสมาธิของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างเพศชายและเพศหญิงหลังการทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน เด็กปฐมวัย15 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้1. ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สําหรับเด็ก ปฐมวัยชั้นปีที่ 1 จํานวน12 กิจกรรม2. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสมาธิของเด็กปฐมวัย 3. แผนการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t–test) 

 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพร มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.56/82.71 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ .69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการฝึกโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีพฤติกรรม การมีสมาธิดีขึ้นกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพศชายและเพศหญิง ที่ได้รับการฝึกโดยใช้กิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์มีพฤติกรรมการมีสมาธิหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการมีสมาธิสูงกว่าเพศชาย

  ไฟล์ประกอบ
ไฟล์ประกอบ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 06 ธันวาคม 2562 11.10 น. เปิดอ่าน: 223 ครั้ง ไอพี:: 125.26.98.163 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ชั้นประถมศึก [23 กรกฎาคม 2561 20.41 น.] [อ่าน 143 ครั้ง]
เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวั [06 ธันวาคม 2562 11.10 น.] [อ่าน 223 ครั้ง]
เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยส [06 ธันวาคม 2562 10.52 น.] [อ่าน 235 ครั้ง]
เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมข [06 ธันวาคม 2562 10.30 น.] [อ่าน 262 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]