โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรับสมัครธุรการโรงเรียน
ด้วยโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัด

      ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

                         ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน  1  อัตรา 

      1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                         ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลิตเอกสาร การจัดการด้านพัสดุ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านงานสารบรรณและการประสานงานด้านต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

      หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานบริหารทั่วไป (งานประชุม)

          1.1 การจัดทำหนังสือเชิญประชุม

          1.2 การประสานด้านสถานที่และอาคารในการประชุม

          1.3 การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารอื่น ๆ

          1.4 การบันทึกการประชุม

          1.5 การจัดส่งรายงานการประชุม

2.  งานสารบรรณกลาง ด้านการรับ-ส่ง หนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบอื่น ๆ

๒.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ

2.2 งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ

2.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ

2.4 งานเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ

2.5 แจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓. งานการเงิน รวบรวมและจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายของสถานศึกษา

4. งานงบประมาณ

          4.1 การจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ

          4.2 การจัดทำแผนการจ่าย

          4.3 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการของสถานศึกษา

 

 

 

  5. งานพัสดุ

          5.1 งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง

          5.2 งานทะเบียนคุมพัสดุและรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ

          5.3 งานเบิกจ่ายพัสดุ

          5.4 ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและดำเนินการจำหน่ายพัสดุประจำปี

          5.5 จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ เก็บรักษา ควบคุม ดูแลรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ

6. งานประสานงาน การประชาสัมพันธ์ ประสานงานภายในและภายนอกสถานศึกษา

7. รายงานผลการดำเนินงาน

          7.1 การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ/ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปี

          7.2 รายงานประกันคุณภาพโรงเรียน

8. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามหน้าที่ทางราชการ

 

อัตราค่าจ้าง    อัตราจ้าง   9,๐๐๐.-  บาท/เดือน  

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศรับสมัครธุรการ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม 2562 14.49 น. เปิดอ่าน: 680 ครั้ง ไอพี:: 125.25.92.118 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรับสมัครธุรการโรงเรียน [13 ธันวาคม 2562 14.49 น.] [อ่าน 680 ครั้ง]
สรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (ทวิภาษา) [29 กรกฎาคม 2562 21.57 น.] [อ่าน 107 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]