โรงเรียนบ้านนกงาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที

 

ประกาศโรงเรียนบ้านนกงาง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

......................................

     ด้วยโรงเรียนบ้านนกงาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างในตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

                1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

                     1.1 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก คหกรรม     

                2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

    2.1 เป็นข้าราชการครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว

                        2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากำหนด

         2.3 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร

         2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่การสอน

                         2.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลาและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

 3. เอกสารและหลักฐาน                                           

                         3.1 ใบสมัคร

                         3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

                         3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย)

                         3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย)

                         3.5 สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นวุฒิ  อย่างละ 1 ฉบับ (ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย)

                         3.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล (กรณีชื่อตัว–ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

                         3.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากำหนด (ให้นำเอกสารฉบับจริงไปแสดงด้วย)

                         3.8. ใบรับรองแพทย์ (เอกสารฉบับจริง)

 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                        ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ตั้งแต่วันที่ 15-17 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  

      5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

                        โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 18 มกราคม 2563 และทางเว็ปไซต์ htt://bannokngangschool.ac.th

6. วิธีการสรรหา                                                                                           
  
                      ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติการทำงานของผู้สมัคร และการสัมภาษณ์

                7. วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน (สัมภาษณ์)

                         จะดำเนินการประเมินบุคคลเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ในวันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

                8. การประกาศผลการสรรหา

                         โรงเรียนบ้านนกงางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา ในวันอังคารที่  21 มกราคม  2563  ณ โรงเรียนบ้านนกงางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

                9. ระยะเวลาการจ้าง

                         ดำเนินการจ้าง เริ่ม 21 มกราคม  2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

               10. อัตราค่าจ้าง

                         อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 17,000 บาท/คน/เดือน  ลักษณะการจ้างโดยวิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

               11. กำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง

                        ให้ผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศผลฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน และทำสัญญาจ้าง ใน วันที่ 21 มกราคม  2563  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

                                ประกาศ ณ วันที่    14   เดือน มกราคม    พ.ศ. 2563

 

 

(นายปรีชา  อักษรพิบูลย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 15 มกราคม 2563 14.18 น. เปิดอ่าน: 68 ครั้ง ไอพี:: 1.20.198.135 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที [15 มกราคม 2563 14.18 น.] [อ่าน 68 ครั้ง]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [13 พฤศจิกายน 2561 10.43 น.] [อ่าน 126 ครั้ง]
รางวัลจาก คปภ. ภาพยนต์สั้น [04 พฤศจิกายน 2558 11.55 น.] [อ่าน 209 ครั้ง]
เก็บตกบรรยากาศการสอบประถมศึกษาวันที่ 1 [01 ตุลาคม 2558 13.22 น.] [อ่าน 327 ครั้ง]
บรรยากาศการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 [29 กันยายน 2558 09.36 น.] [อ่าน 296 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]