ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช๓๐๑/๒๖ (๒๕๓๙) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี ๒๕๓๙) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
        โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี ๒๕๓๙) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้ยื่นขอเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.                 
       ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา                 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ https://web.facebook.com/banhuaykaow/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๔๒๙๔๒๕๖๕  ในวันและเวลาราชการ  
                ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓             
 
                                 
                                   (นายชินวัจน์   ละออง)
                            ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า    
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
  ไฟล์ประกอบ
เอกสารประกวดราคาที่ 1
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 29 มกราคม 2563 11.26 น. เปิดอ่าน: 55 ครั้ง ไอพี:: 49.48.228.25 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า [18 พฤศจิกายน 2563 02.09 น.] [อ่าน 81 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบสปช.๓๐๑/๒๖ (ปี ๒๕๓๙) [20 กุมภาพันธ์ 2563 15.18 น.] [อ่าน 48 ครั้ง]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช๓๐๑/๒๖ (๒๕๓๙) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ค [07 กุมภาพันธ์ 2563 20.28 น.] [อ่าน 100 ครั้ง]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แบบ สปช.301/26 (ปี 2539) [07 กุมภาพันธ์ 2563 20.21 น.] [อ่าน 110 ครั้ง]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช๓๐๑/๒๖ (๒๕๓๙) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [29 มกราคม 2563 11.26 น.] [อ่าน 55 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]