โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

รับสมัครครูอัตราจ้าง
ด้วย โรงเรียนบ้านสันป่าสัก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ดังนี้ รับสมัครคร

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

***************************

ด้วย โรงเรียนบ้านสันป่าสัก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว           ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  1 ตำแหน่ง   ดังนี้

ตำแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน  1  อัตรา

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรีทางการศึกษา (ไม่ระบุวิชาเอก)                                            

 (1)  คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ก.ค.ศ.  กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

(3)  มีความรู้ มีความชำนาญ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและการจัดการการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านสันป่าสัก   ตั้งแต่ วันที่  14   พฤษภาคม  2558   ถึงวันที่   22  พฤษภาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  082 8987 471 ,  088 2677 342, 053 509319   ในวันและเวลาราชการ 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาคำ  ขนาด  1.5 x 2 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 1  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   จำนวน  3  รูป

(2)  สำเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน  (Tran  scrip)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวนอย่างละ  2  ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว  มายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(3)    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน   อย่างละ 1  ฉบับ

(4)   สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)   อย่างละ  1  ฉบับ

(5)   หนังสือรับรองการผ่านงาน   จำนวน  1  ฉบับ (ถ้ามี)

(6)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  จำนวน   1  ฉบับ  (กรณีสมัครตำแหน่งครูผู้สอน)

          ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

          วันเวลาและวิธีการคัดเลือก

(1)    สอบสัมภาษณ์

(2)    สอบวันที่  26  พฤษภาคม  2558  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลการคัดเลือก

                   วันที่  27  พฤษภาคม  2558

รายงานตัว

                   วันที่  29  พฤษภาคม  2558

เริ่มปฏิบัติงาน

                   วันที่  2   มิถุนายน   2558

                อัตราเงินเดือน

-   โรงเรียนจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ  5,000  บาท

 

      ประกาศ    ณ    วันที่   10  พฤษภาคม   พ.ศ.  2558

            

 

                                                                  

        (นางสาวสายใจ   พุ่มถาวร)

                                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 09 พฤษภาคม 2558 10.02 น. เปิดอ่าน: 317 ครั้ง ไอพี:: 118.174.115.33 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [17 กุมภาพันธ์ 2559 10.15 น.] [อ่าน 151 ครั้ง]
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล [02 ธันวาคม 2558 14.36 น.] [อ่าน 455 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง [27 พฤษภาคม 2558 09.14 น.] [อ่าน 202 ครั้ง]
รับสมัครครูอัตราจ้าง [09 พฤษภาคม 2558 10.02 น.] [อ่าน 317 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]