รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องป่านี้มีคุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องป่านี้มีคุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลงาน               รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องป่านี้มีคุณ

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย                นางมยุรี  นางาม

สถานที่ทำงาน       โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2

ปีที่พิมพ์              2561

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนและ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  

           กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  15  คน  ซึ่งกำลังเรียนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Selection) ดำเนินการวิจัยโดยใช้แผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบประเมินความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ               ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ

           ผลการวิจัยพบว่า

           1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 1013  คิดเป็นร้อยละ 50.67  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 16.27  คิดเป็นร้อยละ  81.33 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

           2.  ความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานได้คะแนนเฉลี่ย 17.73  คิดเป็นร้อยละ  88.64  

           3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับมาก 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2562 17.05 น. เปิดอ่าน: 57 ครั้ง ไอพี:: 171.98.91.38 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการค [24 กุมภาพันธ์ 2563 16.36 น.] [อ่าน 86 ครั้ง]
การแก้ปัญหาการจำแจกการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [23 กุมภาพันธ์ 2563 20.57 น.] [อ่าน 60 ครั้ง]
การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเร [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.42 น.] [อ่าน 80 ครั้ง]
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมื [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น.] [อ่าน 71 ครั้ง]
ผลการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.15 น.] [อ่าน 69 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]