ผลการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท
ผลการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลงาน                   ผลการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องอาหารกับการ ดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย                     นางอรพินทร์  โพธิ์หะนาม

สถานที่ทำงาน        โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2

ปีที่พิมพ์                 2561

 

บทคัดย่อ

 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนและ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  

              กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  19  คน  ซึ่งกำลังเรียนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Selection) ดำเนินการวิจัยโดยใช้แผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบประเมินความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ               ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ

              ผลการวิจัยพบว่า

              1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 15.37  คิดเป็นร้อยละ 51.23  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 23.47  คิดเป็นร้อยละ  78.25 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

              2.  ความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานได้คะแนนเฉลี่ย 16.77  คิดเป็นร้อยละ  83.86  

              3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับมาก 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2563 13.15 น. เปิดอ่าน: 91 ครั้ง ไอพี:: 1.4.190.33 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการค [24 กุมภาพันธ์ 2563 16.36 น.] [อ่าน 113 ครั้ง]
การแก้ปัญหาการจำแจกการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [23 กุมภาพันธ์ 2563 20.57 น.] [อ่าน 90 ครั้ง]
การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเร [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.42 น.] [อ่าน 105 ครั้ง]
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมื [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น.] [อ่าน 115 ครั้ง]
ผลการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.15 น.] [อ่าน 91 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]