การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเร
การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่องานวิจัย                การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน                  นางสาววรรณิภา  จำปานิล

หน่วยงาน                 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2 อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ปีการศึกษา                2561

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และแบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน        บ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน ซึ่งมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  เกี่ยวกับหมวดคำศัพท์พื้นฐาน ได้แก่ body , family, occupation , animal , fruit , food, vegetable,  weather และ transportation กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบหาค่าที  (t – test) 

 

 

 ผลการศึกษาพบว่า

                 1. แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหมวดคำศัพท์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 84.31 /82.41

                 2. แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหมวดคำศัพท์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8452 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 84.52 

                 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหมวดคำศัพท์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

                 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหมวดคำศัพท์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหมวดคำศัพท์พื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด           มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.65

 

  ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2563 13.42 น. เปิดอ่าน: 107 ครั้ง ไอพี:: 1.4.190.33 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการค [24 กุมภาพันธ์ 2563 16.36 น.] [อ่าน 115 ครั้ง]
การแก้ปัญหาการจำแจกการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [23 กุมภาพันธ์ 2563 20.57 น.] [อ่าน 91 ครั้ง]
การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเร [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.42 น.] [อ่าน 107 ครั้ง]
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมื [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น.] [อ่าน 115 ครั้ง]
ผลการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.15 น.] [อ่าน 92 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]