การแก้ปัญหาการจำแจกการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การแก้ปัญหาการจำแจกการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง           การแก้ปัญหาการจำแจกการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย         นางสาวรัฐยากรณ์  ทองโท

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2

ปีที่พิมพ์           2561

 

 

สภาพปัญหา

               จากการทดสอบ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  20 คน  พบว่า นักเรียนจำนวน 5 คน สามารถจำแนกคำได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ คือ  คะแนน  16 – 20  แต่ยังมีนักเรียนจำนวน 15 คน อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง คะแนน 0 – 15  คะแนน ผู้สอนพิจารณาแล้ว หากไม่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มหรือเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มนี้  จะส่งผลให้นักเรียน        เกิดความสับสนระหว่างคำประสม คำซ้ำ และคำซ้อน มีปัญหาด้านการจำแนกการสร้างคำในภาษาไทยได้ อย่างแน่นอน

 

ปัญหาการวิจัย

               การให้นักเรียนอ่านและวิเคราะห์บัตรคำแต่ละคำ จะสามารถแก้ปัญหาการจำแนกคำ     การสร้างคำในภาษาไทย จำนวน 15 คน ได้ถูกต้องหรือไม่

 

เป้าหมายการวิจัย

               เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 คน รู้จักการจำแนกคำการสร้างคำในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง        

 

วิธีการวิจัย

               1. สร้างบัตรคำขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและวิเคราะห์คำ ซึ่งบัตรคำเหล่านั้นจะมีทั้งคำประสม คำซ้ำ และคำซ้อน

               2. กำหนดการฝึก คือ ในเวลาหลังเลิกเรียนวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี วันละ 30 นาที  จำนวน 7 ครั้ง

               3. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบการจำแนกคำในภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

               4. เริ่มฝึกโดยใช้วิธีการสอนแบบ Open Approach โดยกำหนดสถานการณ์ปัญหามาให้เพื่อให้นักเรียนทุกคนร่วมกันคิดวิเคราะห์ ซึ่งนักเรียนทุกคนแต่ละกลุ่มจะได้อ่านออกเสียงบัตรคำต่าง ๆ  จากนั้นช่วยการวิเคราะห์คำและความหมายของคำ เพื่อให้รู้ว่าคำที่อ่านนั้น จัดอยู่ในหมวดคำชนิดใด ระหว่าง คำประสม คำซ้ำ และคำซ้อน แล้วนำบัตรคำไปติดบนกระดานให้ถูกต้องตามชนิดของคำ

               5. ทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบการสร้างคำในภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ และบันทึกผลเพื่อดูความก้าวหน้า

                6. สรุปผลการจำแนกคำการสร้างคำในภาษาไทย ด้วยการใช้แบบฝึกและวิธีการสอนแบบ Open Approach โดยพิจารณาคะแนนการทดสอบเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 

ผลการวิจัย

               ผลจากการทดสอบการเขียนคำที่มีตัวการันต์ โดยการใช้แบบฝึก มีผลดังนี้

               1.  หลังจากที่ครูได้ให้นักเรียนใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มีตัวการันต์เพื่อเขียนคำศัพท์                  ให้ถูกต้อง ดังแสดงในตารางที่  1

ตารางที่  1  เปรียบเทียบคะแนนการเขียนคำที่มีตัวการันต์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ก่อนการใช้แบบฝึกและหลังการใช้แบบฝึก

 

คนที่

คะแนนก่อนฝึก

(เต็ม  20  คะแนน)

คะแนนหลังฝึก

(เต็ม  20  คะแนน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

3

9

4

7

5

7

9

8

 

16

12

18

13

15

17

15

19

18

 

คนที่

คะแนนก่อนฝึก

(เต็ม  20  คะแนน)

คะแนนหลังฝึก

(เต็ม  20  คะแนน)

10

11

12

13

14

15

8

9

10

8

4

5

16

18

19

16

15

13

6.73

16

S.D.

2.21

2.20

ร้อยละ

33.67

80

 

จากตารางที่  1 พบว่า คะแนนก่อนการใช้แบบฝึกและวิธีการสอนแบบ Open Approach ในการสอนเรื่องการจำแนกคำในภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย  6.73  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  33.67  และหลังการใช้แบบฝึกและวิธีการสอนแบบ Open Approach มีคะแนนเฉลี่ย 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80  ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้แบบฝึก เมื่อพิจารณาเป็นรายคน นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นในระดับดีมาก จำนวน  8  คน  ระดับดี จำนวน 4 คน และระดับพอใช้  จำนวน 3  คน

                         

ข้อเสนอแนะ

              การใช้แบบฝึกและวิธีการสอนแบบ Open Approach ในการสอนเรื่องการจำแนกคำ        ในภาษาไทยควรเริ่มต้นจากแบบฝึกง่าย ๆ และมีกิจกรรมเสริมด้วยเพลง เกม เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และฝึกย้ำซ้ำทวนเพื่อให้จดจำได้ดีขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรักวิชาภาษาไทย

 

  ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2563 20.57 น. เปิดอ่าน: 90 ครั้ง ไอพี:: 184.22.127.56 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการค [24 กุมภาพันธ์ 2563 16.36 น.] [อ่าน 113 ครั้ง]
การแก้ปัญหาการจำแจกการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [23 กุมภาพันธ์ 2563 20.57 น.] [อ่าน 90 ครั้ง]
การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเร [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.42 น.] [อ่าน 105 ครั้ง]
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมื [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น.] [อ่าน 115 ครั้ง]
ผลการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.15 น.] [อ่าน 92 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]