ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 

                            

ประกาศโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

--------------------------------------------

 

                   เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2563  ดังรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

    1. คุณสมบัติการับสมัคร

        มีสัญชาติไทย หรือ บิดา มารดา คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย โดยมีอายุดังนี้ 

        1.1 ชั้นอนุบาล 2 มีอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ (เกิด 17 พฤษภาคม 2558 - 16 พฤษภาคม 2559)        

        1.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2557) หรือจบชั้นอนุบาล 3 มาแล้ว

        1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น

    2. หลักฐานการรับสมัคร

        2.1 ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มโรงเรียน)

        2.2 สำเนาทะเบียนบ้านและสูจิบัตรของนักเรียน อย่างละ 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        2.3 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดาและผู้ปกครอง อย่างละ 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        2.4 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา-มารดาและผู้ปกครอง อย่างละ 2 ฉบับ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        2.5 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

          3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

              รับนักเรียนทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป เวลา                  08.30 น. - 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน โดยเว้นวันหยุดราชการ

จึงประกาศ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563

                                               

 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 04 มีนาคม 2563 23.42 น. เปิดอ่าน: 24 ครั้ง ไอพี:: 1.10.215.165 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [04 มีนาคม 2563 23.42 น.] [อ่าน 24 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]