โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

ประกาศโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

เรื่อง รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตแหน่งพนักงานทความสะอาด

และปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

 

................................................................

ด้วยโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร มีความประสงค์รับสมัครพนักงานทำความสะอาดในโรงเรียนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID – 19) ในอัตราเงินเดือน 5,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 12  เดือน จำนวน 1 อัตรา

 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

๑.   มีสัญชาติไทย

๒.   เพศหญิง

๓.   อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป

๔.   จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาปีที่๓ (ม.๓)

๕.   สามารถทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนในโรงเรียน

  1. เป็นคนละเอียด รอบคอบ,มีความรับผิดชอบสูง, ตรงต่อเวลา,และมีระเบียบวินัย ในตนเอง
    1. มีใจรักงานบริการ, มนุษย์สัมพันธ์ดี, สามารถทุ่มเทเวลางาน รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๘.   สามารถปฏิบัติงานได้ทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

  1. สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

๑๐. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  1. หลักฐานการรับสมัคร

๑.

สำเนาบัตรประชาชน

จำนวน ๑

ฉบับ

๒.

สำเนาทะเบียนบ้าน

จำนวน ๑

ฉบับ

๓.

สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

จำนวน ๑

ฉบับ

๔.

ใบรับรองแพทย์

จำนวน ๑

ฉบับ

๕.

รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง

จำนวน 2

ใบ

  1. การรับสมัคร

 

  1. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒6 มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร (สมัคด้วยตนเอง)ุ

 

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒7 มิถุนายน ๒๕๖๓

๓. สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๓

๔.ประกาศรายชื่อและรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

  1. เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติครบถ้วนตามใบสมัครและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ใน ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่ง อันมีผลทำ ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ๒๕๖๓.

 

 

 

 

                                                                                          นายชัยชนะ  สมหวัง

( นายชัยชนะ  สมหวัง )

   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 23 มิถุนายน 2563 09.19 น. เปิดอ่าน: 105 ครั้ง ไอพี:: 118.174.65.203 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าป้ายวิสัยทัศน์ จ านวน 1 ป้าย ส าหรับโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธ [02 กุมภาพันธ์ 2564 09.19 น.] [อ่าน 72 ครั้ง]
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน [01 กันยายน 2563 08.30 น.] [อ่าน 107 ครั้ง]
รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร [23 มิถุนายน 2563 09.19 น.] [อ่าน 105 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรี [04 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น.] [อ่าน 110 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะพร้อมน้ำมันนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับช [25 ธันวาคม 2562 00.42 น.] [อ่าน 176 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]