รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ด้วยโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคค

ด้วยโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย  อำเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ครูผู้สอน  จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียด  

            1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน  จำนวน  2  อัตรา       อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000  บาท  (-หกพันบาทถ้วน-)  ระยะเวลาการจ้าง  3 เดือน (ครบกำหนดต่อสัญญาโดยใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

                        2.1  วิชาเอกคอมพิวเตอร์หรือเอกทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา  (รับจากครูอัตราจ้างรายเดิมของโรงเรียน ต่อสัญญาจ้าง)

                        2.2  วิชาปฐมวัยหรือเอกทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษด้านการสอนปฐมวัย ศิลปะดนตรีและทัศนศิลป์    จำนวน 1 อัตรา

            2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                        2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                        2.2 มีสัญชาติไทย
                        2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
                        2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                        2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                        2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง
                        2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                        2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

           หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศรับสมัคร
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 24 มิถุนายน 2563 11.19 น. เปิดอ่าน: 116 ครั้ง ไอพี:: 1.47.44.245 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [24 มิถุนายน 2563 11.19 น.] [อ่าน 116 ครั้ง]
กิจกรรมวันไหว้ครู และคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน [23 พฤษภาคม 2562 18.35 น.] [อ่าน 104 ครั้ง]
กิจกรรมทำบุญปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ปี2562 [16 พฤษภาคม 2562 21.14 น.] [อ่าน 120 ครั้ง]
แจ้งข่าวการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย [16 พฤษภาคม 2562 19.01 น.] [อ่าน 102 ครั้ง]
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [15 พฤษภาคม 2562 09.56 น.] [อ่าน 110 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]