รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ชั้นประถมศึก
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนายสุพรหม ทาเภา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม   Microsoft Excel 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ผู้รายงาน         นายสุพรหม  ทาเภา

ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปีการศึกษา       2561

 

 

บทคัดย่อ

 

          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้ฝึกปฏิบัติจริงจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทนจาก

การเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน 17 คน

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากทุกห้องจัดนักเรียนคละความสามารถจึง

ถือว่าทุกห้องเหมือนกัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 4 ชนิด คือ 1) เอกสารเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 จำนวน 8 เล่ม

2) แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 8 แผน เวลา 16 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ระหว่าง .40 ถึง .87 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .31 ถึง .82 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานสถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติการทดสอบค่าเฉลี่ยกรณีกลุ่มตัวอย่าง

ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Paired Samples t – test)

          ผลการศึกษาพบว่า

          การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ดังนี้

          1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.04/82.35  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

          2. ดัชนีประสิทธิผลของพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

มีค่าเท่ากับ 0.5774 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 57.74

          3. นักเรียนที่เรียนตามเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

  ไฟล์ประกอบ
ดาวน์โหลด บทคัดย่อได้ที่นี้
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 23 กรกฎาคม 2561 20.41 น. เปิดอ่าน: 142 ครั้ง ไอพี:: 184.22.111.187 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ชั้นประถมศึก [23 กรกฎาคม 2561 20.41 น.] [อ่าน 142 ครั้ง]
เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวั [06 ธันวาคม 2562 11.10 น.] [อ่าน 223 ครั้ง]
เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยส [06 ธันวาคม 2562 10.52 น.] [อ่าน 235 ครั้ง]
เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมข [06 ธันวาคม 2562 10.30 น.] [อ่าน 262 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]