ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท
ด้วย โรงเรียนเซไลวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ จะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรกา

. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

                   ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา

          ๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน

                   ๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆรวมทั้ง

                          ระบบ E-Office

                   ๒.๒ งานพัสดุจัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย              ๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการ

                          จัดทำ รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

                   ๒.๔ งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น  

                          การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

                   ๒.๕ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

          ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

                   ๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

                             (๑) มีสัญชาติไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง

                             (๒) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

                             (๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  

                                 ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                             (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

                             (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่     

                                  กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.

 

-๒-

                             (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

                             (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

                             (๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                             (๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับ                            ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                             (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ                                   มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

                             (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น

                             (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน ของรัฐ

                   ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                             คุณวุฒิ: วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสมัครได้แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท) และถ้าหากมีความสามารถ ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมต่างๆจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

           ๔. อัตราค่าจ้าง

                             ค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

           ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเซไลวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           ๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

                   ๖.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด                       จำนวน ๑ ฉบับ

                   ๖.๒ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ฉบับจริงและสำเนา    จำนวน ๑ ฉบับ                     ๖.๓ บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสำเนา         จำนวน ๑ ฉบับ                     ๖.๔ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสำเนา            จำนวน ๑ ฉบับ                     ๖.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว

                         ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน                                        จำนวน ๓ รูป

                   ๖.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ

– ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

 ฉบับจริงและสำเนา                                                                          จำนวน ๑ ฉบับ

                   ๖.๗ ใบรับรองแพทย์ออกให้โดยโรงพยาบาลของทางราชการออกให้

โดยมีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน                                                                      จำนวน ๑ ฉบับ

 

 

 

-๓-

           ๗. เงื่อนไขการสมัคร

                   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง  ยื่นหลักฐานในการ สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็น โมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดย เป็นเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

           ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

                   โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓           ณ โรงเรียนเซไลวิทยาคม  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

           ๙. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

                   โรงเรียนจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ธุรการโรงเรียน โดย                                  ๙.๑ การทดสอบความรู้ความสามารถ (คะแนน ๕๐ คะแนน) ความรู้ด้านงานสาร                          บรรณ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พัสดุ การเงินและอื่นๆ

                             ๙.๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๕๐ คะแนน)

                                   โดย (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก

                                      ๙.๒.๑ พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (๑๐ คะแนน)

                                      ๙.๒.๒ พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (๑๐ คะแนน)

                                       ๙.๒.๓ พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์(๑๐ คะแนน)

                                      ๙.๒.๔ พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (๑๐ คะแนน)

                                      ๙.๒.๕ พิจารณาจากเจตคดีอุดมการณ์(๑๐ คะแนน)

           ๑๐. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

 

วัน / เดือน / ปี

                       เวลา

           การประเมินสมรรถนะ

     คะแนนเต็ม

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

 

ภาค ก   ความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค ข   สอบสัมภาษณ์

          - ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์  

          - บุคลิกภาพ

๕๐

๕๐

๑๑. เกณฑ์การตัดสิน

                   ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจัดเรียงลำดับจาก คะแนนสูงลงมาตามลำดับหากคะแนนเท่ากันให้ใช้ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถ ที่สูงกว่า ได้ลำดับที่ ดีกว่าก่อน

 

                  

-๔-

           ๑๒. การประกาศผลการคัดเลือก

                    จะประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ ภายในวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเซไลวิทยาคม

           ๑๓. การจัดทำสัญญาจ้าง

                   โรงเรียนจะทำสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการคัดเลือก (๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) และจะต่อสัญญาจ้าง เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วนั้น

                   อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด ในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณาตกลงทำสัญญา หรือถูกยกเลิกการจ้างทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น

                  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 10 สิงหาคม 2563 16.38 น. เปิดอ่าน: 579 ครั้ง ไอพี:: 1.47.175.80 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเซไลวิทยาคม [15 สิงหาคม 2563 18.07 น.] [อ่าน 259 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท [10 สิงหาคม 2563 16.38 น.] [อ่าน 579 ครั้ง]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน [24 พฤษภาคม 2563 15.03 น.] [อ่าน 115 ครั้ง]
แนะแนวการศึกษา [25 เมษายน 2562 15.29 น.] [อ่าน 196 ครั้ง]
รับสมัครนักเรียน [01 กุมภาพันธ์ 2562 15.11 น.] [อ่าน 154 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]