โรงเรียนบ้านสบปืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
ด้วยทางโรงเรียนบ้านสบปืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จ

Description: https://process.gprocurement.go.th/egp2proc02Web/images.logo?filelogo=krut100.gif

ประกาศ โรงเรียนบ้านสบปืน

เรื่อง สอบ ราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

             โรงเรียนบ้านสบปืนมีความประสงค์จะ สอบ ราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)จะก่อหนี้ผูกพันได้ต้องได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ก่อน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนบ้านสบปืน
                   ๕. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านสบปืน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านสบปืน ๑๕๐ หมู่ ๒ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านสบปืน ๑๕๐ หมู่ ๒ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250386 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๗๖๐๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

 

(นายมานพ มาสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบปืน

 
 
 
 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 02 กรกฎาคม 2558 18.14 น. เปิดอ่าน: 351 ครั้ง ไอพี:: 118.175.121.216 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู [14 กรกฎาคม 2558 17.18 น.] [อ่าน 187 ครั้ง]
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู [02 กรกฎาคม 2558 18.14 น.] [อ่าน 351 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]