อบรมBBL: Brain - besed Learning
อบรมBBL: Brain - besed Learning ผอ.วิไลวรรณ สงพอ ได้ส่งเสริมให้คณะครูโรงเรียนหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 <เ

อบรมBBL: Brain - besed Learning
          ผอ.วิไลวรรณ สงพอ ได้ส่งเสริมให้คณะครูโรงเรียนหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 <เข้ารับการอบรมขยายผล การพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวคิด BBL: Brain - based Learning > ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้มอบนโยบายให้สหวิทยาเขตจัดการ และสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 ได้กำหนดจัดอบรมครูผู้สอนของสหวิทยาเขต ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยหลักการจัดการเรียนรู้คือ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง และมีความรู้คู่คุณธรรม การกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและสอด คล้องกันให้เป็นไปตามเป้าหมายในการจัดการศึกษา BBL: Brain-based Learning เป็นรูปแบบการเรียนรู้หนึ่งที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอด คล้องและครอบคลุม ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนการสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความเข้าใจที่คงทน มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ และโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการศึกษา BBL: Brain-based Learning ในครั้งนี้ด้วย (สุดาพร กริดรัมย์ ภาพ/ข่าว))

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 08 กรกฎาคม 2558 09.44 น. เปิดอ่าน: 420 ครั้ง ไอพี:: 202.29.179.190 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [18 มกราคม 2559 10.04 น.] [อ่าน 1454 ครั้ง]
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ [20 สิงหาคม 2558 11.48 น.] [อ่าน 354 ครั้ง]
อบรมBBL: Brain - besed Learning [08 กรกฎาคม 2558 09.44 น.] [อ่าน 420 ครั้ง]
อบรมโครงการ “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย " [17 มิถุนายน 2558 08.12 น.] [อ่าน 720 ครั้ง]
ประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน [11 กุมภาพันธ์ 2558 13.32 น.] [อ่าน 436 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]