ฝ่ายบริหารวิชาการ

คณะกรรมการบริหารวิชาการ

       
    นางไพลินทร์  อุดมเดช    
    หัวหน้ากลุ่มฯ    
นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์
       
    นางสาวฉันทนา  เพียตัวผู้    
    รองหัวหน้ากลุ่มฯ    
         
นายสมศักดิ์  สายสมร นายบรรจง  ใบภักดี นายทินกร  พรหมเทศ นายสุระชัย  วงศ์ตาผา นางมกราพร  ตระกูลมา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
         
นางรัตนาพร  สายสมร นางศิริมา  ใบภักดี นายนิธิศ  มรดก นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นายปรัชญา  แก่นจำปา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
         
   
  นายณัฐวุฒิ  ควรคง นางสาวสุภาพร  ใครลามเมา นางสาวชุติปภา  บรรผนึก  
  กรรมการ กรรมการ กรรมการ  
         
   
  นางสาวิตรี  โคตรสุโพธิ์ นางสาวเพียงตะวัน  ทวีโคตร นางสาววราภรณ์  คำผอง  
  กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 


มีหน้าที่

 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการกำหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการดำเนินงานของฝ่าย
 2. วางแผนนำแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานฝ่ายไปสู่การปฏิบัติ
 3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาหารือในการพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง
 4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำงานทั่วไปของฝ่าย ด้านต่าง ๆ
      4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
      4.2 การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน
      4.3 การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
      4.4 การวัดและการประเมินผลการเรียน
      4.5การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 6. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของฝ่ายตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภา
 7. ร่วมจัดทำแผนการเรียนของโรงเรียน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจตามขอบข่ายแผนงานบริหารงานวิชาการ

 1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 3. การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 5. การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 7. การนิเทศการศึกษา
 8. การแนะแนวการศึกษา       
 9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
 10. การส่งเสริมชุมชนให้แกชุมชน
 11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
 12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ หน่วยงาน และสถาบันอื่น
 13. การจัดทำสำมะโนนักเรียน
 14. การรับนักเรียนและทะเบียนนักเรียน
 15. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 16. กิจกรรมชุมนุม
 17. งานห้องสมุด
 18. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 05 กันยายน 2563 23.59 น. เปิดอ่าน: 190 ครั้ง ไอพี:: 1.4.181.99 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ข่าว [24 กันยายน 2563 21.26 น.] [อ่าน 95 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | เพียงตะวัน [19 กันยายน 2563 14.06 น.] [อ่าน 85 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ชุติปภา [19 กันยายน 2563 13.54 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | สุภาพร [19 กันยายน 2563 13.52 น.] [อ่าน 53 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ณัฐวุฒิ [19 กันยายน 2563 13.50 น.] [อ่าน 40 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]