ฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการบริหารทั่วไป

       
    นายทินกร  พรหมเทศ    
    หัวหน้ากลุ่มฯ    
นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์
       
    นายบรรจง  ใบภักดี    
    รองหัวหน้ากลุ่มฯ    
         
นายสมศักดิ์  สายสมร นายสุระชัย  วงศ์ตาผา นางมกราพร  ตระกูลมา นายนิธิศ  มรดก นางสาวฉันทนา  เพียตัวผู้
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
         
นางสาวเพียงตะวัน  ทวีโคตร นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นายปรัชญา  แก่นจำปา นายณัฐวุฒิ  ควรคง นางสาวสุภาพร  ใครลามเมา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
         
   
  นางไพลินทร์  อุดมเดช นางสาววราภรณ์  คำผอง นางสาวพิมรัตน์ดา  ราชวัตร  
  กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
         

 


มีหน้าที่

 1. วางแผน พัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 2. กำกับ  ดูแล  นิเทศ  ติดตามการดำเนินงานภายในกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 3. รายงาน สรุปผลการดำเนินงาน
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจตามขอบข่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป

 1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
 2. การประสาน และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
 3. การวางแผนงานบริหารการศึกษา
 4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
 5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
 6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
 7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 8. การดำเนินงานธุรการ
 9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 10. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา
 11. การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
 12. การประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา
 13. การส่งเสริมสนับสนุน  และประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
 14. การายงานผลการปฏิบัติงาน
 15. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
 16. การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
 17. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 06 กันยายน 2563 00.00 น. เปิดอ่าน: 143 ครั้ง ไอพี:: 115.87.163.26 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ข่าว [24 กันยายน 2563 21.26 น.] [อ่าน 95 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | เพียงตะวัน [19 กันยายน 2563 14.06 น.] [อ่าน 85 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ชุติปภา [19 กันยายน 2563 13.54 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | สุภาพร [19 กันยายน 2563 13.52 น.] [อ่าน 53 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ณัฐวุฒิ [19 กันยายน 2563 13.50 น.] [อ่าน 40 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]