ฝ่ายบริหารบุคคล

คณะกรรมการบริหารบุคคล

       
    นางมกราพร  ตระกูลมา    
    หัวหน้ากลุ่มฯ    
นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์
       
    นายสมศักดิ์  สายสมร    
    รองหัวหน้ากลุ่มฯ    
         
นายบรรจง  ใบภักดี นายทินกร  พรหมเทศ นางสาวเพียงตะวัน  ทวีโคตร นางสาวิตรี  โคตรสุโพธิ์ นางสาวสุภาพร  ใครลามเมา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
         
   
  นางไพลินทร์  อุดมเดช นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาวพิมรัตน์ดา  ราชวัตร  
  กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
         

 


มีหน้าที่

  1. วางแผน พัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
  2. กำกับ  ดูแล  นิเทศ  ติดตามการดำเนินงานภายในกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ
  3. รายงาน สรุปผลการดำเนินงาน
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจตามขอบข่ายแผนงานบริหารงานบุคคล

  1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
  2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
  4. วินัยและการรักษาวินัย
  5. การออกจากราชการ
  6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 06 กันยายน 2563 00.00 น. เปิดอ่าน: 133 ครั้ง ไอพี:: 115.87.163.26 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการเรียน [12 พฤษภาคม 2564 16.11 น.] [อ่าน 3 ครั้ง]
ข่าว [24 กันยายน 2563 21.26 น.] [อ่าน 95 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | เพียงตะวัน [19 กันยายน 2563 14.06 น.] [อ่าน 85 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ชุติปภา [19 กันยายน 2563 13.54 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | สุภาพร [19 กันยายน 2563 13.52 น.] [อ่าน 53 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]