ฝ่ายบริหารงบประมาณ

คณะกรรมการบริหารแผนงานงบประมาณ

       
    นายสมศักดิ์  สายสมร    
    หัวหน้ากลุ่มฯ    
นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์
       
    นางสาววราภรณ์  คำผอง    
    รองหัวหน้ากลุ่มฯ    
         
นางไพลินทร์  อุดมเดช นายทินกร  พรหมเทศ นายสุระชัย  วงศ์ตาผา นางมกราพร  ตระกูลมา นางสาวฉันทนา  เพียตัวผู้
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
         
     
  นางสาวเพียงตะวัน  ทวีโคตร   นางสาวิตรี  โคตรสุโพธิ์  
  กรรมการและเลขานุการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 


มีหน้าที่

 1. รับแนวปฏิบัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อกำกับดูแล ติดตามงานในสายงานที่รับผิดชอบ
 2. ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ งานการเงิน บัญชี แผนงาน งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา งานสำนักงานงบประมาณ และสินทรัพย์
 3. ตรวจสอบงานด้านเอกสาร ควบคุมเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ของฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
 4. ประสานงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต ๑
 5. จัดทำแฟ้มสะสมงาน เอกสาร บันทึกการมอบหมายและบันทึกผลงานเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปี
 6. ร่วมวางแผนดำเนินงานโครงการต่างๆของฝ่ายบริหารงบประมาณ และกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
 7. วางแผนการจัดทำ จัดเก็บรักษาเอกสาร หนังสือคำสั่งต่างๆ ของฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์อย่างเป็นระบบ และถูกต้อง
 8. ร่วมมือและประสานงานกับบุคลาการในฝ่าย และฝ่ายอื่นๆ เพื่อดำเนินการไปตามเป้าหมาย
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจตามขอบข่ายแผนงานบริหารแผนงานงบประมาณ

 1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ
 2. การจัดสรรงบประมาณ
 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน และผลการดำเนินงาน
 4. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 5. การบริหารการเงิน
 6. การบริหารบัญชี
 7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
 8. งานค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 06 กันยายน 2563 00.00 น. เปิดอ่าน: 129 ครั้ง ไอพี:: 115.87.163.26 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ข่าว [24 กันยายน 2563 21.26 น.] [อ่าน 95 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | เพียงตะวัน [19 กันยายน 2563 14.06 น.] [อ่าน 85 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ชุติปภา [19 กันยายน 2563 13.54 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | สุภาพร [19 กันยายน 2563 13.52 น.] [อ่าน 53 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ณัฐวุฒิ [19 กันยายน 2563 13.50 น.] [อ่าน 40 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]