ฝ่ายกิจการนักเรียน

คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน

       
    นายบรรจง  ใบภักดี    
    หัวหน้ากลุ่มฯ    
นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์ นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์
       
    นางรัตนาพร  สายสมร    
    รองหัวหน้ากลุ่มฯ    
         
นางมกราพร  ตระกูลมา นายนิธิศ  มรดก นางสาวฉันทนา  เพียตัวผู้ นางสาววราภรณ์  คำผอง นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
         
นายปรัชญา  แก่นจำปา นายณัฐวุฒิ  ควรคง นางสาวสุภาพร  ใครลามเมา นางสาวชุติปภา  บรรผนึก นางสาวเพียงตะวัน  ทวีโคตร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
         

 


มีหน้าที่

 1. วางแผน พัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน
 2. กำกับ  ดูแล  นิเทศ  ติดตามการดำเนินงานภายในกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 3. และมีประสิทธิภาพ
 4. รายงาน สรุปผลการดำเนินงาน
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจตามขอบข่ายแผนงานบริหารงานกิจการนักเรียน

 1. งานป้องกันและแก้ไขความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
 2. งานส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน     
 3. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
 4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 5. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 6. งานสหกรณ์ออมทรัพย์ในในโรงเรียน
 7. งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน
 8. งานอาหารกลางวัน
 9. งานอาหารเสริม (นม)
 10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 06 กันยายน 2563 00.01 น. เปิดอ่าน: 123 ครั้ง ไอพี:: 1.4.181.99 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการเรียน [12 พฤษภาคม 2564 16.11 น.] [อ่าน 3 ครั้ง]
ข่าว [24 กันยายน 2563 21.26 น.] [อ่าน 95 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | เพียงตะวัน [19 กันยายน 2563 14.06 น.] [อ่าน 85 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ชุติปภา [19 กันยายน 2563 13.54 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | สุภาพร [19 กันยายน 2563 13.52 น.] [อ่าน 53 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]