โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด

[ สำเนา ]


 
ประกาศ   โรงเรียีบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
เรื่องสอบราคาซื้อ   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด
-------------------------------------------------------------------------
 
                    โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    แต่ละชุดประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู 1 เครื่อง
2. เครื่งโทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง
                     

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎรืรังสรรค์) ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสร ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.th , www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038444544 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
ตำแหน่ง นางนฤมล พอดี  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

 
ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางนิภา สุวรรณศักดิ์สิน  
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2558-07-28 22:17:06
 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 22.14 น. เปิดอ่าน: 192 ครั้ง ไอพี:: 180.183.189.184 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด [28 กรกฎาคม 2558 22.14 น.] [อ่าน 192 ครั้ง]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 ชุด [28 กรกฎาคม 2558 22.03 น.] [อ่าน 179 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]