O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ไฟล์ประกอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
พรบ.การศึกษา พ.ศ.2542
พรบ การศึกษา(ฉ 2) พ.ศ.2545
พรบ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขอ
13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
16 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560
18 คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555
19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2563 10.38 น. เปิดอ่าน: 67 ครั้ง ไอพี:: 1.1.229.81 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O1 โครงสร้าง [14 กันยายน 2563 10.42 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
O2 ข้อมูลผู้บริหาร [14 กันยายน 2563 10.41 น.] [อ่าน 156 ครั้ง]
O3 อำนาจหน้าที่ [14 กันยายน 2563 10.41 น.] [อ่าน 88 ครั้ง]
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา [14 กันยายน 2563 10.40 น.] [อ่าน 99 ครั้ง]
O5 ข้อมูลการติดต่อ [14 กันยายน 2563 10.38 น.] [อ่าน 103 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]