โรงเรียนบ้านตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2556และ2557
โรงเรียนตะโกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2556และ2557 รับซองเอกสารสอบราคาที่ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านตะโ

 


 

                                          ประกาศโรงเรียน บ้านตะโก

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2556และ2557

----------------------

               ด้วยโรงเรียน…………บ้านตะโก………..ได้รับมอบอำนาจจาก…สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ …22…/…2546 สั่ง ณ วันที่……8  กรกฎาคม  2546….. มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556และ2557 ตามรายการ**ดังนี้

               ประจำปีงบประมาณ 2556

               1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู (Movable Computer) จำนวน 1  เครื่อง

               2.  โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน 1  เครื่อง

               ประจำปีงบประมาณ 2557

               1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู (Movable Computer) จำนวน 3  เครื่อง

               2.  โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน 3  เครื่อง

               โดยไม่ผูกฤพันงบประมาณไว้ก่อน

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้

               1.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

               2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

               3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

               4.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา       ให้แก่โรงเรียน …บ้านตะโก…….. ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

               กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ วันที่  11  สิงหาคม  2558 จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม    2558…….. ระหว่างเวลา …08,30….น. ถึง  16.30…น. ***เว้นวันหยุดราชการ  ณ …โรงเรียนบ้านตะโก….. และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  25 สิงหาคม 2558….. ตั้งแต่เวลา …10.00… น. เป็นต้นไป  ณ ห้องสมุด โรงเรียนบ้านตะโก

               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านตะโก ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม  2558 จนถึงวันที่ …24  สิงหาคม  2558… หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข …037-550-102หรือ 08-9543-3978.. ในวันและเวลาราชการ

                          ประกาศ    ณ    วันที่ …11……เดือน..…สิงหาคม….พ.ศ. …2558.

 

                                                  

                                                 (ลงชื่อ)   

                                                           (นายเชิดชัย  แก้วกนก.)

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก**    กรณีที่ยังไม่ได้รับอนุมัติทางการเงิน ให้เพิ่มข้อความ "โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน"

***  ให้ระบุเวลา (08.30 น. ถึง 16.30 น.)

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 11 สิงหาคม 2558 10.47 น. เปิดอ่าน: 124 ครั้ง ไอพี:: 125.27.143.42 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2556และ2557 [11 สิงหาคม 2558 10.47 น.] [อ่าน 124 ครั้ง]
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน [23 มิถุนายน 2557 10.52 น.] [อ่าน 266 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]