โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ยกเลิกการการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตามที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกาศเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒/255

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

เรื่อง    ยกเลิกการการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

 

*****************************************

 

ตามที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ประกาศเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒/255๘

 ลงวันที่ ๒๒  กรกฎาคม 2556  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๔  กรกฎาคม 255๘

 

          เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ส่งสำเนาหนังสือ               ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  โดยใช้เงินงบประมาณ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ ได้ใช้

เทคโนโลยีที่มีการปรับปรุงคุณลักษณะที่ทันสมัย  ไม่ตกรุ่น  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  คุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การต่อพ่วง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  โดยใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอบเขตของงาน(TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การต่อพ่วง    ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗และลดวงเงินที่จัดสรรเฉพาะในส่วน

ของรายการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖  จาก  วงเงินงบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ  ๒๑,๐๐๐  บาท    จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๗   สิงหาคม   พ.ศ. 25๕๘

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การต่อพ่วง  เป็นไป อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การต่อพ่วง  และจะดำเนินการสอบราคาใหม่ในครั้งต่อไป

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                 ประกาศ   ณ   วันที่   ๗   สิงหาคม  พ.ศ. 255๘

 

 

(นางนฤมล   มุลา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

 

 

 

                         

                             บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

ที่    -   / 2558          วันที่    ๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘

เรื่อง  ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

ตามที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ประกาศเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒/255๘

 ลงวันที่ ๒๒  กรกฎาคม 2556  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๔  กรกฎาคม 255๘  นั้น

 

เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ส่งสำเนาหนังสือ

ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  โดยใช้เงินงบประมาณ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีการปรับปรุงคุณลักษณะที่ทันสมัย  ไม่ตกรุ่น  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  คุ้มค่า  และประหยัดงบประมาณ  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การต่อพ่วง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  โดยใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอบเขตของงาน(TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การต่อพ่วง    ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗และลดวงเงินที่จัดสรรเฉพาะในส่วน

ของรายการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖  จาก  วงเงินงบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ  ๒๑,๐๐๐  บาท   

งานพัสดุจึงขออนุมัติยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ และขอการประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ใหม่อีกครั้ง โดยขออนุมัติประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖และ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในคราวเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 

 

     ลงชื่อ ………………………… เจ้าหน้าที่พัสดุ             ลงชื่อ.. ……………………… หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

      (น.ส.เยาวลักษณ์  บุญเรืองผล.)                           ( นางแสงจันทร์  พอสอน)

       ๗    สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘                          ๗  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘           

              

 

                                                                           อนุมัติ

 

 

                                                              ลงชื่อ …………………………………… 

                                                                          ( นางนฤมล  มุลา )

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

                                                               ๗    สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘                          

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 13 สิงหาคม 2558 11.16 น. เปิดอ่าน: 1100 ครั้ง ไอพี:: 125.27.130.42 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุ [13 สิงหาคม 2558 11.17 น.] [อ่าน 201 ครั้ง]
ยกเลิกการการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [13 สิงหาคม 2558 11.16 น.] [อ่าน 1100 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]