โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุ
ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ ๒๒ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที

 

 

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

เรื่อง    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

          ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่  ๒๒ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่  ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการ  โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อนดังนี้

                         ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู(Movable Computer) จำนวน             ๑   เครื่อง

และโทรทัศน์สีชนิดจอแบน  ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว   จำนวน   ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๑  เครื่อง

                         ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู(Movable Computer) จำนวน            ๓   เครื่อง

และโทรทัศน์สีชนิดจอแบน  ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว   จำนวน   ปีงบประมาณ ๒๕๕๗                 ๓  เครื่อง

                                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้

                         ๑.     เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

                         ๒.    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                         ๓.    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                         ๔.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  

ให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

 

                         กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๓ (บ้านห้วยโจด)    และกำหนดเปิดซอง

สอบราคา   ในวันที่  ๒๑   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป    ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

                         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

ห้องธุรการโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ทางเว็ปไซต์  www.thairath.wordpress.com    http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1027740182  

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๒๖๒๘๗๗, ๐๘๒-๒๑๔๒๖๑๖,  ๐๙๒-๒๔๙๐๘๙๘, 

๐๘๗-๑๒๙๘๐๙๖  ในวันและเวลาราชการ

                                            ประกาศ    ณ    วันที่  ๑๐     เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘

 

                                                                                  (ลงชื่อ)………………………………….

                                                                                                      ( นางนฤมล  มุลา )

                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๓ (บ้านห้วยโจด)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 13 สิงหาคม 2558 11.17 น. เปิดอ่าน: 200 ครั้ง ไอพี:: 125.27.130.42 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุ [13 สิงหาคม 2558 11.17 น.] [อ่าน 200 ครั้ง]
ยกเลิกการการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [13 สิงหาคม 2558 11.16 น.] [อ่าน 1100 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]