โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ระบำมอญซ่อนผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์
ผู้ศึกษา นางปัญชญา กาคำ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ผลการพัฒนาเอกสา

                    ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ระบำมอญซ่อนผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ระบำมอญซ่อนผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ระบำมอญซ่อนผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ระบำมอญซ่อนผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 7 ชนิด ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ระบำมอญซ่อนผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ จำนวน 4  ชุด2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ระบำมอญซ่อนผ้า  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ จำนวน 20 แผน 3) แบบทดสอบประจำหน่วย จำนวน 4 ฉบับ ฉบับละ10 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบำมอญซ่อนผ้า จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ระบำมอญซ่อนผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scales ) 5 ระดับ  6) แบบประเมินเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ระบำมอญซ่อนผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์  7) แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ระบำมอญซ่อนผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์  ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                    ผลการศึกษาพบว่า

                    1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ระบำมอญซ่อนผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ โดยรวมมีประสิทธิภาพ 86.92/85.00

                    2. ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ระบำมอญซ่อนผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ ผลปรากฏว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 36.67

                    3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่องระบำมอญซ่อนผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2558 14.39 น. เปิดอ่าน: 503 ครั้ง ไอพี:: 118.172.58.7 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ระบำมอญซ่อนผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ [24 สิงหาคม 2558 14.39 น.] [อ่าน 503 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]