แพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

รายงานผลการประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ปีการศึกษา 2562 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (context evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (input evaluation) ด้านกระบวนการ (process evaluation) และด้านผลผลิต(product evaluation) ทำการศึกษาผลการประเมินตามความคิดเห็นของประชากร ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและเจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการ จำนวน 3 ฉบับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.973, 0.953 และ 0.976 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าทางสถิติ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

 

  ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อรายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 00.31 น. เปิดอ่าน: 86 ครั้ง ไอพี:: 110.169.12.168 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า [18 พฤษภาคม 2564 00.31 น.] [อ่าน 86 ครั้ง]
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 [01 เมษายน 2564 00.28 น.] [อ่าน 97 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]