ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนี้ให้แก่สถานศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป

รายงานผลการประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ปีการศึกษา 2562 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (context evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (input evaluation) ด้านกระบวนการ (process evaluation) และด้านผลผลิต(product evaluation) ทำการศึกษาผลการประเมินตามความคิดเห็นของประชากร ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและเจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการ จำนวน 3 ฉบับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.973, 0.953 และ 0.976 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าทางสถิติ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

 

  ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อรายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 00.38 น. เปิดอ่าน: 134 ครั้ง ไอพี:: 124.122.90.43 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [18 พฤษภาคม 2564 00.38 น.] [อ่าน 134 ครั้ง]
การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [14 เมษายน 2563 12.44 น.] [อ่าน 208 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า [29 มกราคม 2563 12.16 น.] [อ่าน 85 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 รับสมัครนักเรียน [29 มกราคม 2563 12.08 น.] [อ่าน 267 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]