ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการดำเนินงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามนโยบาลของรัฐบาลในการสนั

ผลการดำเนินงานกิจกรรม "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้"  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ตามนโยบาลของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นธรรม  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากได้บริหารจัดการเวลาเรียน  โดยใช้ในช่วงเช้าจัดกิจกรรมการเรียนวิชาการรายวิชา  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และเวลาในช่วงบ่ายจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้" อย่างหลากหลาย  ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามความถนัด  ตามความต้องการ  ทั้งปฏิบัติด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ " ได่อย่างเหมาะสม นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและตามความถนัดของแต่ละบุคคล  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  พัฒนาตนเองตามความสนใจ  และความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ  มีความสุขกับการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความสามัคคักันช่วยเหลือกันในขณะที่ทำงานร่วมกัน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และคณะครูบุคลากรโรงเรียนมีส่วนร่วมทุกคน  ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมอย่างมีความสุข  นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน  โดยการนำวัสดุที่เหลือใช้ "เรื่องสร้างเสริมทักษะชีวิต   กิจกรรมหนู้รู้คุณค่านำมาใช้ใหม่"   เช่น  กระดาษหนังสือพิมพ์  นำมาผลิตเป็น  <ตะกร้า>  ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยอดเยี่ยม  กิจกรรมที่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากได้ทำเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียน  ทั้ง   4H  ดังนี้  Head - ด้านสติปัญญา, Heart  -  ด้านทัศนะคติ,  Hand - ด้านเรียนรู้และปฏิบัตจริง,Health  - ด้านสุขภาพ  (สุดาพร   กริดรัมย์ ภาพ/ข่าว)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2559 10.04 น. เปิดอ่าน: 1453 ครั้ง ไอพี:: 202.29.179.210 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [18 มกราคม 2559 10.04 น.] [อ่าน 1453 ครั้ง]
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ [20 สิงหาคม 2558 11.48 น.] [อ่าน 353 ครั้ง]
อบรมBBL: Brain - besed Learning [08 กรกฎาคม 2558 09.44 น.] [อ่าน 420 ครั้ง]
อบรมโครงการ “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย " [17 มิถุนายน 2558 08.12 น.] [อ่าน 720 ครั้ง]
ประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน [11 กุมภาพันธ์ 2558 13.32 น.] [อ่าน 436 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]