โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

รายผลการดำเนินงานโครงการ

“เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด”

ประจำปีการศึกษา  2558

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม  เขต  3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

คำนำ

 

                               

 

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา  2557  เล่มนี้  เป็นการเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ในโรงเรียน  เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบริหารและการจัดกระบวนการเรียนรู้  รวมทั้งรวบรวมผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อนำมาปรับปรุงในส่วนที่ไม่เติมเต็มแก้ไขให้เข้าสู่มาตรฐานตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาที่ตั้งไว้และพัฒนาในส่วนที่ดีให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

               ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา  2558 ก่อนการจัดทำได้มีการประชุมวางแผนกับบุคลากรทุกฝ่ายใน การเตรียมข้อมูลและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อที่ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานและการรายงานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยองค์ประกอบของการจัดทำรายงานดังกล่าวประกอบด้วยส่วนที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลำดับ

                ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจนทำให้การจัดกิจกรรมและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของกองลูกเสือโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง  ประจำปีการศึกษา  2557 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

อำนาจ  ศรีพันลำ

ผู้เสนอโครงการ

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2559 09.51 น. เปิดอ่าน: 8386 ครั้ง ไอพี:: 110.77.213.232 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ [03 กุมภาพันธ์ 2559 09.51 น.] [อ่าน 8386 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]