การบริหารจัดการเวลาเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สนองนโยบาย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ดี เก่ง มีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นิเทศ ติดตาม กำกับประเมินผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
กลยุทธ์/พันธกิจ
          ๑. จัดทำโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน
          ๒. สำรวจความต้องการกิจกรรมการเรียนรู้/คัดเลือกกิจกรรม
          ๓. นำเสนอผู้บริหารที่ประชุมครูรับทราบ
          ๔. จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
          ๕. ติดตามประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ดี เก่ง มีความสุข
          ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
          ๒. สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
          ๓. สร้างเสริมลักษณะและค่านิยม
          ๔. สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นิเทศ ติดตาม กำกับประเมินผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
กลยุทธ์/พันธกิจ
          ๑. จัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
          ๒. จัดโครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

                           แนวทางการปรับตารางกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

ช่วงเวลา

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ช่วงเช้า

๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

จัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเรียนเนื้อหา สาระ ภาควิชาการ

พักกลางวัน

๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

๑๒.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.

จัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาคปฏิบัติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร

๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

ปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2559 21.41 น. เปิดอ่าน: 377 ครั้ง ไอพี:: 1.20.233.106 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [12 สิงหาคม 2563 22.56 น.] [อ่าน 14 ครั้ง]
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน [08 สิงหาคม 2563 13.23 น.] [อ่าน 21 ครั้ง]
รับการติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [01 สิงหาคม 2563 21.30 น.] [อ่าน 27 ครั้ง]
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ [01 สิงหาคม 2563 12.03 น.] [อ่าน 22 ครั้ง]
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [31 กรกฎาคม 2563 22.05 น.] [อ่าน 13 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]