รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนคร
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก 

                                              อัตราจ้าง  บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครู         ให้นักเรียนปฏิบัติงาน  ณ โรงเรียนบ้านบ้องตี้  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3

                              2.  จำนวนอัตราที่รับสมัคร    

                                                 จำนวน    1    อัตรา

                             3.  อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี          

                                                อัตราค่าจ้าง  15,000  บาท/เดือน

                             4.  ระยะเวลาจ้าง

                                                 เป็นไปตามสัญญาจ้าง  ระยะเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงานเป็นไปตามงบประมาณ/โครงการ  ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  และเป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

                5.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

                                                5.1  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

                                               5.2  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ธุรการโรงเรียน

                               6.   การรับสมัคร  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                                ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้ ระหว่างวันที่   15 – 19  มิถุนายน  2559  (เว้นวันหยุดราชการ)

                             7.   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                                7.1   สำเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือระเบียนแสดงผลการ เรียน (Transcript)  ที่แสดงว่ามีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน  1  ฉบับ

                                             7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้วจำนวน 1 แผ่น

                                          7.3   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

                                          7.4   สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  จำนวน  1  ฉบับ

                                          7.5  สำเนาหลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ใบสำคัญการสมรส  (เฉพาะเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  1  ฉบับ  เอกสารตามข้อ 7.1,  7.3,  7.4,  7.5  ให้นำฉบับจริงไปแสดงด้วย

                             8.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายใน วันที่ 20 มิถุนายน 2559  ณ  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ และทางเว็บไซต์ http://www.banbongtee.ac.th/

 

 

                             9.   หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

                                จะดำเนินการสอบโดยการสอบข้อเขียนตามหลักสูตรการสอบคัดเลือก  ตามข้อ  4.1,  4.1.1 – 4.1.5  กำหนดคะแนนเต็ม  50  คะแนน  สอบภาคปฏิบัติกำหนดคะแนนเต็ม  50  คะแนน  และดำเนินการประเมินความเหมาะสมของบุคคลโดยการสอบสัมภาษณ์กำหนดคะแนนเต็ม  50  คะแนน

                             10.  วัน  เวลา  และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก

                                           จะดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ โดยใช้สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ หมู่ 1            ต.บ้านบ้องตี้  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  โดยกำหนดดังนี้

 

วัน เดือน ปี

เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนน

หมายเหตุ

21 มิ.ย. 2556

09.00 – 10.00 น.

 

 

 

11.00 – 12.00 น.

13.00 น. - จนกว่าจะแล้วเสร็จ

สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ธุรการโรงเรียน (รายละเอียดตามข้อ 4.1, 4.1.1 – 4.1.5)

สอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ

สอบสัมภาษณ์ประเมินบุคคล

50  คะแนน

 

 

 

50  คะแนน

50  คะแนน

 

 

  ไฟล์ประกอบ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 09 มิถุนายน 2559 13.15 น. เปิดอ่าน: 406 ครั้ง ไอพี:: 182.52.183.115 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แนวปฏิบัติการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรค Covid 19 [03 กุมภาพันธ์ 2564 14.04 น.] [อ่าน 56 ครั้ง]
แจ้งการเปิดเรียนในวันที่่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 [29 มกราคม 2564 17.59 น.] [อ่าน 61 ครั้ง]
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แจ้ง "ปิดการเรียนการสอน" [03 มกราคม 2564 11.14 น.] [อ่าน 55 ครั้ง]
ขอเชิญผู้ร่วมบริจาคหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง [23 สิงหาคม 2563 13.59 น.] [อ่าน 101 ครั้ง]
การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ [10 กรกฎาคม 2563 17.10 น.] [อ่าน 37 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]