โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ขอเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

ระดับการศึกษาปฐมวัย

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จำนวนนักเรียน/ครูที่อยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป

จำนวนนักเรียน/จำนวนครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับ           ที่ได้

ค่าน้ำหนัก

คะแนน              ที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

20.00

20.00

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

 

 

 

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

1.1  มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

24

24

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

1.2  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

24

24

100

1.50

1.50

5

ดีเยี่ยม

1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ

ของตน

24

24

100

1.50

1.50

5

ดีเยี่ยม

1.4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด

24

24

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ

 

 

 

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

2.1  ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

24

24

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

2.2  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

24

24

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

2.3  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม

กับวัย

24

24

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

2.4  ชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว   และรักธรรมชาติ

24

24

100

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

 

 

 

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

3.1  มีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์

24

24

100

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

3.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน

24

24

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

3.3   เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

24

24

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

3.4  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย

และศาสนาที่ตนนับถือ

24

24

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการ

ด้านสติปัญญา

 

 

 

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

4.1  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถาม

อย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้

24

24

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

4.2  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

24

24

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต่อ)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จำนวนนักเรียน/ครูที่อยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป

จำนวนนักเรียน/จำนวนครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับ           ที่ได้

ค่าน้ำหนัก

คะแนน              ที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

4.3  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

24

24

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

4.4  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

24

24

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

4.5  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

24

24

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

65.00

62.30

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ              และเกิดประสิทธิผล

 

 

 

20.00

20.00

5

ดีเยี่ยม

5.1  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

2

2

100

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5.2  ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

2

2

100

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5.3  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

2

2

100

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

2

2

100

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5.5  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน

พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย

และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก

แก่ผู้ปกครอง

2

2

100

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5.6  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับ

การจัดประสบการณ์

2

2

100

2.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5.7  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้

ได้ตลอดเวลา

2

2

100

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5.8  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

2

2

100

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5.9  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

2

2

100

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5.10  ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

2

2

100

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต่อ)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จำนวนนักเรียน/ครูที่อยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป

จำนวนนักเรียน/จำนวนครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับ           ที่ได้

ค่าน้ำหนัก

คะแนน              ที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

20.00

20.00

5

ดีเยี่ยม

6.1  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

5

3.00

3.00

5

ดีเยี่ยม

6.2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ 

และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา                เด็กปฐมวัย

 

 

5

3.00

3.00

5

ดีเยี่ยม

6.3  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล

หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

 

 

5

3.00

3.00

5

ดีเยี่ยม

6.4  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

 

5

3.00

3.00

5

ดีเยี่ยม

6.5  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

 

 

5

3.00

3.00

5

ดีเยี่ยม

6.6  ผู้บริหารให้คำแนะนำ  คำปรึกษา

ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา

ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 

 

5

3.00

3.00

5

ดีเยี่ยม

6.7  เด็ก  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจ     

ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา

 

 

 

20.00

17.60

4

ดีมาก

7.1  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

5

4.00

4.00

5

ดีเยี่ยม

7.2  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วม

ทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

5

4.00

4.00

5

ดีเยี่ยม

7.3  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

4

4.00

3.20

4

ดีมาก

7.4  สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน

และท้องถิ่น

 

 

4

4.00

3.20

4

ดีมาก

7.5  จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

 

 

4

4.00

3.20

4

ดีมาก

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต่อ)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จำนวนนักเรียน/ครูที่อยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป

จำนวนนักเรียน/จำนวนครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับ           ที่ได้

ค่าน้ำหนัก

คะแนน              ที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 

 

5.00

4.70

5

ดีเยี่ยม

8.1  กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

ของสถานศึกษา

 

 

5

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

8.2  จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

 

5

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

8.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

 

 

4

1.00

0.80

4

ดีมาก

8.4  ติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

 

5

0.50

0.50

5

ดีเยี่ยม

8.5  นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

4

0.50

0.40

4

ดีมาก

8.6  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน

การประเมินคุณภาพภายใน

 

 

5

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

9.1  เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

 

 

5

2.50

2.50

5

ดีเยี่ยม

9.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน และองค์กร                  ที่เกี่ยวข้อง

 

 

5

2.50

2.50

5

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์ จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

10.1 จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

 

 

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต่อ)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จำนวนนักเรียน/ครูที่อยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป

จำนวนนักเรียน/จำนวนครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับ           ที่ได้

ค่าน้ำหนัก

คะแนน              ที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

10.2 จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม

อัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี*

 

 

5

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

10.3 ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

 

 

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่  11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง

ปฎิรูปการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

 

 

 

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

11.1 จัดโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

5

3.00

3.00

5

ดีเยี่ยม

11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมาย

 

 

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

ค่าเฉลี่ยรวม

 

 

 

100

97.30

5

ดีเยี่ยม

 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนที่ได้ .........97.30............... 

 

ระดับคุณภาพ     ¨ ระดับ 1    ¨ ระดับ 2     ¨ ระดับ 3      ¨ ระดับ  4      R ระดับ  5      

                        (ปรับปรุง)          (พอใช้)              (ดี)               (ดีมาก)            (ดีเยี่ยม)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จำนวนนักเรียน/ครูที่อยู่ในระดั

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2559 14.56 น. เปิดอ่าน: 128 ครั้ง ไอพี:: 125.26.124.121 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา [06 กรกฎาคม 2559 09.48 น.] [อ่าน 235 ครั้ง]
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2558 [10 มิถุนายน 2559 14.56 น.] [อ่าน 128 ครั้ง]
กิจกรรมละเวลาเรียน เพิ่มความรู้ [30 มกราคม 2559 13.44 น.] [อ่าน 354 ครั้ง]
การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา [29 กรกฎาคม 2558 13.21 น.] [อ่าน 241 ครั้ง]
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [27 กรกฎาคม 2558 09.21 น.] [อ่าน 192 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]