โรงเรียนบ้านสบปืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านสบปืน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยยึดนโยบายของรัฐบาล กระทรว

สภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านสบปืน

 

1.1 สภาพทั่วไป

โรงเรียนบ้านสบปืน   ตำบลห้วยโก๋น    อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดน่าน   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  2 เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  125  คน มีเขตพื้นที่บริการ   3   หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  2  บ้านสบปืน  หมู่ที่  3  บ้านห้วยดง   และหมู่ที่  6  บ้านใหม่ไชยธงรัตน์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ไม่มีที่ราบ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำไร่ตามเชิงเขา และรับจ้างทั่วไป

 

การศึกษา        ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับ ( ป. 4 , ป. 6)

 

ด้านวัฒนธรรม

1.       บ้านสบปืน  และบ้านห้วยดง   เป็นชาวไทยภูเขา เผ่าลัวะ มีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ดังนี้

-                    ภาษาท้องถิ่น  ภาษาลัวะ 

-                   การละเล่น  เช่น การตีพิ   การเลี้ยงผีบ้านผีเมือง

2.       บ้านใหม่ไชยธงรัตน์  เป็นเผ่าขมุ  มีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ดังนี้

-                   ภาษาท้องถิ่น  ภาษาขมุ 

-                   การละเล่นการเลี้ยงผีบ้านผีเมือง 

-                   ประเพณีกินดอกด้ายดอกแดง

 

ด้านชุมชน  มีสภาพความเป็นอยู่ร่วมกันในชุมชน  มีความเป็นอยู่แบบพี่แบบน้อง 

 

ด้านศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  (แต่ยังมีความเชื่อและนับถือผี)

 

ด้านเศรษฐกิจ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  มีฐานะยากจนมาก     มีรายได้โดยเฉลี่ย  ประมาณ  10,000    บาท/คน/ปี

 

1.2  ประวัติโรงเรียนบ้านสบปืน

           โรงเรียนบ้านสบปืน  ตั้งอยู่เลขที่  150  หมู่ที่  2  ตำบลห้วยโก๋น  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน  เขต  2   เดิมชื่อโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2482  ผู้ที่ทำการจัดตั้งโรงเรียนนี้ คือ

           1. นายเครื่อง   หอมดอก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต. ปอน

           2. นายสงวน  ทิพย์ศักดิ์  ศึกษาธิการอำเภอทุ่งช้าง

           3. นายกิตติ  บุญกระจ่าง  นายอำเภอทุ่งช้าง

           4. นายเสงี่ยม  โทปุรินทร์  ครูใหญ่

         เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน  30  คน  มีครูมาทำการสอน  2  คน คือ นายเสงี่ยม  โทบุรินทร์ และ   นายเติม  คันธสาร พ.ศ. 2514   ปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเพราะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คุกคาม จนถึง พ.ศ. 2520 ได้เปิดทำการสอนอีกครั้ง โดยมีครูบรรจุใหม่มาทำการสอน มีนายสมัย  คัญชิง รักษาราชการแทนครูใหญ่  ปีการศึกษา 2525 ได้ขยายภาคบังคับจนถึง ป. 6 ปี พ.ศ. 2526  มีนายอภิชาติ  ก่อเกิด รักษาราชการแทนครูใหญ่   เดือน ตุลาคม 2527 นายพิบูลย์   เหล็กชาย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก ปี พ.ศ. 2531  ได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ เป็นโรงเรียนบ้านสบปืน   เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อที่ตั้งของหมู่บ้าน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2530  นายบุญส่ง   ณ น่าน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ปี พ.ศ. 2538   เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 จนถึง ชั้น ป. 6  นายบุญส่ง ณ น่าน ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   ปี พ.ศ. 2536  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ถึงชั้น ป. 6 โดยสังกัดอยู่อำเภอทุ่งช้าง และในวันที่ 5 ธันวาคม 2539 โรงเรียนบ้านสบปืนได้โอนสังกัดอยู่อำเภอเฉลิม พระเกียรติ   ปี 2539 นายบุญส่ง  ณ น่าน  ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบปืน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2544 ได้เข้าโครงการเกษียณ  ก่อนกำหนด ได้มอบหมายให้ นายไพชยนต์   ศิริแก้ว อาจารย์ 1 ระดับ 4  รักษาราชการแทนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสบปืน จนถึง วันที่ 1 มกราคม 2545  นายสำราญ  ผัดผล ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   วันที่  7  กรกฏาคม  2546  โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( สพฐ. )  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน  เขต  2  ( สพท.นน  เขต  2 )  ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   วันที่  1  ตุลาคม  2547  นายสำราญ  ผัดผล  ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน            
          วันที่  10 มีนาคม 2552 ได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญจันทร์  จันต๊ะกูล ครู คศ. 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบปืน

          วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2553 นายณรงค์  กันอาทา    ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบปืน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2554  นายสมควร เชื้อเมืองพาน ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบปืน

วันที่  1  มีนาคม  2557  ได้มอบหมายให้ นางเกวลิน  จันต๊ะ ครู  คศ. 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบปืน

วันที่  19  พฤษภาคม  2558  นายมานพ มาสุข  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนปัจจุบัน

 

          29  ธันวาคม  2546  สมเด็จพระเทรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนบ้านสบปืน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติประวัติของโรงเรียน  คณะครู และนักเรียนที่ได้ถวายการต้อนรับ  จนหาที่สุดมิได้

          14  พฤศจิกายน  2547  โรงเรียนเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร  รับโรงเรียนบ้านสบปืน  เป็นโรงเรียนน้อง  ตามแผนงานโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง  ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

26  สิงหาคม  2550 ได้เกิดอุทกภัยในจังหวัดน่าน  เกิดภัยพิบัติดินถล่มบ้านสบปืน  หย่อมบ้านสบปืน  ต้องอพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่ใหม่  โรงเรียนได้รับผลกระทบคือ ต้องย้ายบ้านพักครูในหมู่บ้าน  ไปสร้างใหม่ในบริเวณโรงเรียน  งบประมาณ หมวดซ่อมแซม  100,000  บาท  และห้องกิจกรรมสหกรณ์ทรุด  พัง  ใช้ประกอบกิจกรรมไม่ได้  เสนอของบประมาณสร้างใหม่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นเงิน  340,000  บาท  และได้รับงบซ่อมแซมกันดินพัง  25,000  บาท  จาก สพฐ.

          28  กุมภาพันธ์  2550  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จเยี่ยมราษฎร  ที่ประสบภัยพิบัติจำนวน  39 ครัวเรือน  โรงเรียนบ้านสบปืน  ได้มีโอกาสถวายรายงานในส่วนที่โรงเรียน  ได้รับผลกระทบ  ให้ทรงทราบ

          18  กุมภาพันธ์  2557  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนบ้านสบปืน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติประวัติของโรงเรียน  คณะครู และนักเรียนที่ได้ถวายการต้อนรับ จนหาที่สุดมิได้

 

คำขวัญโรงเรียน           การศึกษาทำให้เกิดปัญญา           สีประจำโรงเรียน ม่วง – ทอง

1.3 สภาพทางภูมิศาสตร์

1.3.1 สถานที่ตั้งโรงเรียน

          เลขที่ 150  หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

          เนื้อที่    15 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา

          อักษรย่อ          ส.ป.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน      ต้นประดู่

1.3.2 อาณาเขตที่ติดต่อกับโรงเรียน

          ทิศเหนือ          ติดอาณาเขต     สันดอย

          ทิศใต้             ติดอาณาเขต     ลำน้ำปาด สันดอย

ทิศตะวันตก      ติดอาณาเขต     บ้านเจ็ดหลัง      ลำน้ำปาด

ทิศตะวันออก     ติดอาณาเขต     สันดอย

1.3.3 ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          1. จากโรงเรียน ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร

          2. จากโรงเรียน ถึง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

          3. โรงเรียนที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ โรงเรียนบ้านปางหก ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

          4. จากโรงเรียนถึง จังหวัดน่าน ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน 2559 21.14 น. เปิดอ่าน: 76 ครั้ง ไอพี:: 118.175.121.216 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 [14 มิถุนายน 2559 16.13 น.] [อ่าน 190 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 [14 มิถุนายน 2559 16.13 น.] [อ่าน 19 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 [13 มิถุนายน 2559 21.14 น.] [อ่าน 76 ครั้ง]
ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู [14 กรกฎาคม 2558 17.08 น.] [อ่าน 41 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]