โรงเรียนธัญบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนธัญบุรี 55-58

บทที่ 1

บริบทข้อมูลพื้นฐาน

ภาพรวมสถานศึกษา  (School  Profiles)

 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนธัญบุรี

 

1.1  ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนธัญบุรีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี  - สระบุรี) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2493 เริ่มดำเนินการติดต่อ ขอที่ดินโดย นายอยู่ ทิพย์คงคา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2491 อาคารหลังแรกของโรงเรียนธัญบุรี (ป.ท.7.) สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2473 บนที่ดินของ คุณนายทองพูล นายตันซิว ทองพูล นายตันซิวเม้ง หวั่งหลี บริจาคให้เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวาสร้างเสร็จเปิดสอนได้เมื่อวันที่ 7เมษายน  พ.ศ.๒๔๙๓  ในบริเวณที่ติดโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร    เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2493  มีนักเรียน 1 ห้อง  ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2493 ทางจังหวัดก็ส่ง ส.ต.วีระจิตต์ เลี้ยงตน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  คนต่อมา ก็คือนายประมุข แก้วบุญมี, นายสำราญ วงษ์ทองคำ, นายทองหล่อ จุลสุคนธ์, นายเสนอ อนุโรจน์,และนายสิน บุญเกตุ เป็นครูใหญ่คนสุดท้าย

ต่อมาเมื่อวันที่  30  มิถุนายน พ.ศ.  2507  โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก  ม.ร.ว. รสลิน  คัดคณางค์   บริเวณริมถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่  30       จำนวน 16  ไร่ และจากบริเวณด้านใต้ของโรงพยาบาลธัญรักษ์ รวมทั้งสิ้น 21 ไร่  69 ตารางวา หรือ 33,876 ตารางเมตร  จึงได้ทำการก่อสร้างโรงเรียนธัญบุรี  แห่งใหม่ วันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2511  ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๐มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเขียนชื่ออำเภอชื่อจังหวัดต่างๆให้เขียนชื่ออำเภอธัญบุรี มี ญ. ตัวเดียว ต่อมาประชาชนเกิดความ สับสน ในชื่อโรงเรียนมัธยมสองแห่งนี้ คนที่จะไปติดต่อกับโรงเรียนธัญบุรีจะไปที่อำเภอและต้องกลับมาที่ตำบลประชาธิปัตย์ เพราะโรงเรียนสองแห่งนี้ตั้งอยู่ในสถานที่สลับกลับกันคือ โรงเรียนธัญบุรีตั้งอยู่ที่รังสิตโรงเรียนรังสิตตั้งอยู่ที่อำเภอ ธัญบุรี ต่างกันตรงที่ ขณะนั้นโรงเรียนธัญบุรี มีถึงชั้น ม.๖ โรงเรียนรังสิตมีถึงชั้นม.๓ พอมาถึงช่วงที่มีการเปลื่ยนแปลงอักษรย่อ ชื่อโรงเรียนที่ใช้ไหมปักบนหน้าอกนักเรียน เดิมใช้ชื่อย่อจังหวัดปทุมธานี และตามด้วยตัวเลขที่ตั้งต่อหลัง โรงเรียนธัญบุรี เสนอไปขอใช้ตัวอักษรย่อว่า ธ.บ.

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2546 ยุบกรมสามัญศึกษาโรงเรียนจึงเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546

         

                ชื่อ                                      โรงเรียนธัญบุรี

           อักษรย่อ                                    ธ.บ.                      

           วันประกาศจัดตั้ง                           วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2493

 

           ตราประจำโรงเรียน                     

                                                             

          ปรัชญา                      วิริเยน   ทุกฺขมจฺ  เจติ     คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

          คติพจน์                     เรียนดี  ประพฤติดี   มีวินัย   จิตใจสะอาด   มารยาทงาม                                

           ศูนย์รวมจิตใจ                             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   

           พระพุทธรูปประจำโรงเรียน             พระศรีธัญญรัตนมหามุนี                  

           ดอกไม้ประจำโรงเรียน                   ………………………                           

           ต้นไม้ประจำโรงเรียน                    ต้นสัตตบรรณ                    

           สีประจำโรงเรียน                         ขาว – แดง             

           ชื่อคณะสี                                   ………………………                           

           ผู้เริ่มจัดตั้งโรงเรียน                       นายอยู่   ทิพย์คงคา              

           ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคนปัจจุบัน ผ.ศ.ดร.รจนา  สุนทรานนท์

           นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คนปัจจุบัน   นายถนอม  ผดุงสุทธิ์

           นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ  ……………………………………………………

           อดีตผู้บริหารโรงเรียน

1.

นายอยู่   ทิพย์คงคา

2493 – 2493

รักษาการครูใหญ่

2.

ส.ต.วีระจิตต์ เลี้ยงตน

2493 – 2497

ครูใหญ่

3.

นายประมุข แก้วบุญมี

2497 – 2498

ครูใหญ่

4.

นายสำราญ  วงษ์ทองคำ

2498 – 2502

ครูใหญ่

5.

นายเสนอ  อนุโรจน์

2503 – 2507

ครูใหญ่

6.

นายทองหล่อ  จุลสุคนธ์

2507 – 2509

ครูใหญ่

7.

นายสิน  บุญเกตุ

2509 – 2512

ครูใหญ่

8.

นายเลิศ  สดแสงจันทร์

2513 – 2523

ครูใหญ่

9.  

นายระงับ  ศรีรุ่งเรือง

2523 – 2528

ผู้อำนวยการ

10.

นายสุมน  แพ่งรักษ์

2528 – 2531

ผู้อำนวยการ

11.

นายสมาน  รักษาศีล

2531 – 2542

ผู้อำนวยการ

12.  

นายประสิทธิ์ มีแต้ม

2543 – 2546

ผู้อำนวยการ

13.

นายสุรศักดิ์  สว่างแสง

2546 – 2546

ผู้อำนวยการ

14.

นายสมศักดิ์  โคกทอง

2546 – 2547

ผู้อำนวยการ

15.

นายคณิต  ภิรมย์ไกรภักดิ์

2547 – 2549

ผู้อำนวยการ

16.

นายสมมาตร  ชิตญาติ

2549  - 2549

รักษาการผู้อำนวยการ

17.

นายคณิต   ภิรมย์ไกรภักดิ์

2549  - 2550

ผู้อำนวยการ

18.  

นางวัฒนา  กฤษเจริญ

2550 – 2552

ผู้อำนวยการ

          

           ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน           นายสมชาย  ส่งศรีพันธุ์      2552 – ปัจจุบัน

           ประเภทโรงเรียนในโครงการพิเศษ              

                       1.  โรงเรียนห้องเรียนพิเศษ พ.ศ. 2552

                       2.  World-Class Standard Schoolพ.ศ. 2552

1.2 สถานที่ตั้ง 

      ตั้งอยู่เลขที่ 2  ซอยพหลโยธิน94  ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12130  อีเมลล์  E-mail tbs.ac.th@hotmail.com       เว็บไซด์ website http://www.tbs.ac.th   โทรศัพท์ 0-2523-8840 , 0-2998-9289  โทรสาร 0-2998–9288  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

      

 

                    

 

           1.3 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

              ผู้บริหารโรงเรียนธัญบุรี  นายสมชาย  ส่งศรีพันธุ์   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี 

วุฒิการศึกษาปริญญาโท  วิชาเอกการบริหารการศึกษา   ชื่อย่อวุฒิ กศ.ม.

ได้แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานการบริหารโรงเรียนแบบนิติบุคคล เป็น 5 กลุ่มบริหาร  2 กลุ่มงาน  ดังนี้

              1.  นางแสงระวี  มิ่งขวัญ              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

              2.  นายปัญญา จาคสกุล               รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

              3.  นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

              4.  นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

              5.  นางสุวรรณี จันทร์ทอง              ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

              6.  นางสาวประกอบ เต๊ะชัย            ครู หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

              7.  นางศิริวรรณ ตั้นซุ่นอั้น              ครู หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

             

 

 

 

1.4  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร

               1) ฝ่ายบริหาร

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

วุฒิสูงสุด

1

นายสมชาย  ส่งศรีพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

คศ 3

ปริญญาโท

2

นางแสงระวี  มิ่งขวัญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

คศ 3

ปริญญาโท

3

นายปัญญา จาคสกุล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

คศ 3

ปริญญาโท

4

นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

คศ 2

ปริญญาโท

5

นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

คศ 3

ปริญญาโท

6

นางสุวรรณี  จันทร์ทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

คศ 2

ปริญญาตรี

7

นางสาวประกอบ  เต๊ะชัย

ครู หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

คศ 2

ปริญญาตรี

8

นางศิริวรรณ  ตั้นซุ่นอั้น

ครู หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

คศ 2

ปริญญาตรี

 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

รวม

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ครูอันดับ คศ.4

-

-

-

-

-

ครูอันดับ คศ.3

1

10

16

-

27

ครูอันดับ คศ.2

-

11

53

-

64

ครูอันดับ คศ.1

-

1

15

-

16

ครูผู้ช่วย

-

1

10

-

11

พนักงานราชการ

-

-

-

-

-

รวม

1

23

94

-

118

ครูอัตราจ้าง

-

-

14

-

14

รวมทั้งหมด

1

23

108

-

132

              

 

               2.1  มีครูที่สอนวิชาตรงวิชาเอก                        127คน   คิดเป็นร้อยละ  96.21

               2.2มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด                       5   คน   คิดเป็นร้อยละ   3.79

 

               3)ลูกจ้างประจำ

 

ตำแหน่ง

จำนวน

นักการภารโรง

-

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

3

พนักงานขับรถ

1

พนักงานบริการ

1

เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

1

คนงาน

-

พนักงานทำความสะอาด

-

คนสวน

-

รวม

6

     

 

 

 

 

         1.5   ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่

               1)  อาคารสถานที่/บ้านพักครู

ที่

อาคาร

จำนวน (หลัง)

1

อาคารเรียน

6

2

โรงอาหาร

1

3

หอประชุม

1

4

บ้านพักครู

9

รวม

17

 

              

               2)  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ

ที่

สถานที่

ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ

*ห้องพิเศษ

รวม  

1

อาคารเรียน

20

9

3

32

2

อาคาร

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 18 กันยายน 2556 12.03 น. เปิดอ่าน: 868 ครั้ง ไอพี:: 110.77.161.102 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ [02 มีนาคม 2560 12.32 น.] [อ่าน 263 ครั้ง]
สรุปใช้งบ 59 [24 มกราคม 2560 09.46 น.] [อ่าน 195 ครั้ง]
รายงานผลดำเนินโครงการปีงบประมาณ 59 [24 มกราคม 2560 08.34 น.] [อ่าน 221 ครั้ง]
O-Net 58 [23 มกราคม 2560 10.40 น.] [อ่าน 181 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 [12 มกราคม 2560 10.54 น.] [อ่าน 272 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]