โรงเรียนบ้านหนองจูบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองจูบ
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองจูบ ตำบลตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองจูบ

เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

       ประจำปีงบประมาณ 2559

----------------------------------------

                ด้วย  โรงเรียนบ้านหนองจูบ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองจูบ   ได้รับจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  1   อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                         1.  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง

                                1.1  ชื่อตำแหน่ง                   ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  1  อัตรา

1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

                                ปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการ
เรียนร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                                1.3   ค่าจ้าง 9,000  บาท / เดือน

                         2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

                                2.1  คุณสมบัติทั่วไป

                                      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้

                                      (1)  มีสัญชาติไทย

                                      (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

                                      (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                                      (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะ

กระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ

 รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

 

                        

                         2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                                         (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้

                                        (2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก ตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ หรือจบระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

                         3.  การรับสมัคร

                                3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร              

                                      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองจูบ  ระหว่าง วันที่  27 มิถุนายน  2559  ถึงวันที่   1  กรกฎาคม 2559   เวลา  08.30 น.- 15.30 น.

                                3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                                      (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด  1.5 X 2 นิ้ว 

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน  2  รูป  (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)

(2) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร   
จำนวน  1  ฉบับ

                                      (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

                                      (4)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

                                      (5)  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

                          หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสาร

ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

                         4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                              จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ณ โรงเรียนบ้านหนองจูบ   

                         5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                              จะทำการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์

6.         วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 4  กรกฎาคม  2559   เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป

ณ โรงเรียนบ้านหนองจูบ

                         7.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก

                                โรงเรียนบ้านหนองจูบ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ภายในวันที่  4  กรกฎาคม  2559   ณ โรงเรียนบ้านหนองจูบ

 

 

                         8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

8.1  ผู้ผ่านการประเมินลำดับที่ 1 จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559 เป็นเวลา 3 เดือน  โดยจะมีการดำเนินการต่อสัญญาจ้างปีต่อปี  แต่ทั้งนี้จะดำเนินการต่อสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น  โดยสามารถเลิกจ้างได้หากไม่ได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ

8.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน

การสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม   ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดในหนังสือเรียกให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

8.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

พิการเรียนร่วมต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

                                8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

                               9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   17   เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2559                                                     

 

 

 

(นายประเสริฐ  บุญคล้อย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจูบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมชั่วคราวรายเดือน   

โรงเรียนบ้านหนองจูบ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3

...................................

 

                วันที่    17  มิถุนายน  พ.ศ. 2559                                    ประกาศรับสมัคร

                วันที่    27  มิถุนายน - 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559        รับสมัคร

                วันที่    1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559                                     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                วันที่    4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559                                     สอบสัมภาษณ์  

                วันที่    4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559                                     ประกาศผลการคัดเลือก

                วันที่    8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559                                     รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน

 

 

 

????????????

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 23 มิถุนายน 2559 13.53 น. เปิดอ่าน: 230 ครั้ง ไอพี:: 1.1.231.183 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 [11 มิถุนายน 2560 13.17 น.] [อ่าน 183 ครั้ง]
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ [20 กุมภาพันธ์ 2560 16.53 น.] [อ่าน 216 ครั้ง]
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 [26 สิงหาคม 2559 15.22 น.] [อ่าน 329 ครั้ง]
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตามวุถุประสงค์ของผ้าป่า [26 มิถุนายน 2559 17.49 น.] [อ่าน 309 ครั้ง]
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองจูบ [23 มิถุนายน 2559 13.53 น.] [อ่าน 230 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]