โรงเรียนบ้านม่วงยาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์”
 
แบบเสนอผลงาน
“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์”
ชื่อผลงาน    น้ำยาอเนกประสงค์เศรษฐกิจพอเพียงจากส้มโอคัดทิ้ง
ข้อมูลทั่วไป
๑.ชื่อโรงเรียน  บ้านม่วงยาย   ตำบล.ม่วงยาย    อำเภอ  เวียงแก่น  จังหวัด  เชียงราย    สพป.ชร. 4 
รหัสไปรษณีย์  57310    โทรศัพท์โรงเรียน  053  608230      โทรสาร 053  608230
E-mail  banmuangyai@hotmail.com
๒.ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน
     ๒.๑  ชื่อ นางผ่องพรรณ    บุดดี    โทรศัพท์มือถือ  089  5574446     E-mail  ppun 05 @hotmail.com
     ๒.๒ ชื่อนายบุญลพ   ปันทะยม   โทรศัพท์มือถือ  093  0435795     E-mail  b22928p@ hotmail.com
      ๒.๓  ชื่อ น.ส. สุธีรา   เตรียมทนะ  โทรศัพท์มือถือ  088  4076133 E-mail  suteera86 @hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๒
ข้อมูลการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์”
 
1. ความเป็นมา และความสำคัญ
น้ำยาอเนกประสงค์เศรษฐกิจพอเพียงจากส้มโอคัดทิ้ง  เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 5.1และ 5.2  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2554  เป็นโครงงานที่เกิดขึ้นจากแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    ซึ่งจากการสำรวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของนักเรียนได้ค้นพบการเน่าเสียของส้มโอ ณ สถานที่ต่างๆ  เป็นปริมาณมาก  เนื่องจากส้มโอเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชนที่มีทั้งในและนอกฤดูกาล   และส้มโอที่เน่าเสียเกิดจากส้มโอที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ  จึงถูกคัดทิ้ง  ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษส่งกลิ่นเน่าเหม็นอย่างไร้คุณค่า  
๒. วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
1. เพื่อศึกษาการทำน้ำหมักจากเนื้อส้มโอ
2. เพื่อศึกษาการทำน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักที่ทำจากเนื้อส้มโอและส่วนผสม
3. เพื่อส่งเสริมอาชีพและหารายได้ให้กับผู้เรียน 
4. เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการเห็นคุณค่าของ สิ่งเหลือใช้และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งอาชีพของโรงเรียน
 
 
เป้าหมาย
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านม่วงยาย จำนวน  92  คน
๓. กระบวนการ / ขั้นตอน
    ขั้นตอนการทำน้ำหมักจากส้มโอ
1. นำส้มโอที่ได้จากการคัดทิ้ง  นำมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้น ๆ
2. นำส้มโอที่หั่นไปทำการหมักเพื่อให้ทำปฏิกิริยาเป็นกรดน้ำส้มธรรมชาติ  
 
    ขั้นตอนการทำน้ำยาอเนกประสงค์
๑. นำน้ำหมักที่ได้จากการหมักส้มโอมาผสม
   กับหัวเชื้อ N๗๐       F๒๔ (สารขจัด 
   คราบไขมัน)     ผงข้นหรือเกลือ      สีผสมอาหาร  
                และแต่งกลิ่นสังเคราะห์ 
๒. นำน้ำยาที่ได้ใส่ภาชนะตามต้องการ    นำไปใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาดอย่างอเนกประสงค์ เช่น ล้างจาน  ชาม  ล้างรถ  ล้างห้องน้ำ ฯลฯ 
๔. ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนได้ต่อยอดและพัฒนาน้ำยาอเนกประสงค์เศรษฐกิจพอเพียงจากส้มโอคัดทิ้ง   ให้มีคุณภาพแลจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  และได้ดำเนินการผลิตมาโดยตลอดจนกระทั้งถึงปัจจุบัน    น้ำยาอเนกประสงค์เศรษฐกิจพอเพียงจากส้มโอคัดทิ้งถือเป็นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งอาชีพของโรงเรียนบ้านม่วงยาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
 
๕.ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. รู้ขั้นตอนวิธีการหมักและสามารถหมักส้มโอ  ให้เป็นกรดน้ำส้มธรรมชาติที่ปลอดสารพิษได้ 
๒. สามารถนำน้ำหมักจากส้มโอมาทำน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
๓. สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนได้ เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน
   ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
 
๖.ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ
1.ผู้บริหาร ครู  บุคลากร  นักเรียน  รวมถึง ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน 
1. การดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
2. วัตถุดิบ  คือส้มโอที่ถูกคัดทิ้งมีปริมาณมากเพียงพอต่อการผลิต
 
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 05 กรกฎาคม 2559 15.00 น. เปิดอ่าน: 1213 ครั้ง ไอพี:: 202.29.179.154 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” [05 กรกฎาคม 2559 15.00 น.] [อ่าน 1213 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]