การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระกา
ชื่องานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียน

ชื่องานวิจัย           การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด

                           ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)

ผู้วิจัย                     นางวรางคณา  รอดภัย   ครูวิทยฐานะชำนาญการ

สถานศึกษา          โรงเรียนบ้านอินทนิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4

ปีการศึกษา           2550

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยมีผลการวิจัย ดังนี้

 

ผลการวิจัย พบว่า  

1. แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีประสิทธิภาพ

82.69 /88.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

2. คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีค่า

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยรวมในระดับมาก  

v

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2556 22.58 น. เปิดอ่าน: 1027 ครั้ง ไอพี:: 27.55.81.111 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระกา [21 พฤศจิกายน 2556 22.58 น.] [อ่าน 1027 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]