โรงเรียนธัญบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธัญบุรี ปีการศึกษา 2559 – 2562
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธัญบุรี ปีการศึกษา 2559 – 2562 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สนองตามนโยบายของกระ

คำนำ

             แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธัญบุรี ปีการศึกษา 2559 – 2562  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยการศึกษาสภาพของโรงเรียน  จากรายงานการประเมินตนเอง  การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธี SWOT (SWOT Analysis) ประเมินสภาพของโรงเรียนแล้วนำข้อมูลมากำหนดทิศทางของโรงเรียนโดยกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  แผนที่กลยุทธ์  กำหนดกลยุทธ์หลักที่สามารถดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จและกำหนดโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

             แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรีฉบับนี้  ใช้เป็นแนวทางในการทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2562  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานของโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง

 

                                                     (ลงชื่อ)………………………………………………….

                                                                   (นายชวา  หมื่นมี )

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

                                                                           

                                                                                 

                                                                      (ลงชื่อ)..........................................................

                                                                           (รศ.ดร.รจนา  สุนทรานนท์)

                                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                                         โรงเรียนธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

เรื่อง

 

หน้า

 

 

 

คำนำ

 

 

สารบัญ         

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 บริบทข้อมูลพื้นฐานภาพรวมสถานศึกษา  (School  Profiles)

 

1.        อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน                                                    

1

 

2.        ข้อมูลทั่วไปจังหวัดปทุมธานี 

3

 

3.        ข้อมูลทั่วไปอำเภอธัญบุรี                                                       

4

 

4.        ข้อมูลทั่วไปเทศบาลนครรังสิต

6

 

5.        ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนธัญบุรี                                                   

10

 

6.        ข้อมูลสถานที่ตั้ง                                                                

12

 

7.        ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ                                                 

13

 

8.        ข้อมูลแหล่งเรียนรู้                                                             

20

 

9.        ข้อมูลด้านโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล                

21

 

10.   ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร                                       

40

 

11.   ข้อมูลด้านผลการทดสอบ O-NET                                           

42

 

12.   ข้อมูลด้านผลการประเมินมาตรฐาน                                     

44

 

 

 

ตอนที่ 2  การวางแผนของสถานศึกษาและการประเมินสถานภาพความพร้อม

            ของโรงเรียน

 

1.      การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา              

51

 

2.      บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

56

 

3.      ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

58

 

 

สารบัญ(ต่อ)

 

เรื่อง

 

หน้า

 

4.  การวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน                                             

69

 

5.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

81

 

6.  ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน

83

 

7.  แผนที่กลยุทธ์(Strategy Map)                                                

85

 

 

 

ตอนที่ 3  ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน                                                      

 

1.  นโยบายของคณะรัฐมนตรี

87

 

2.      นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

88

 

3.      นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจสพฐ.

94

 

4.      นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจสพม. เขต 4

96

 

5.      นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจโรงเรียน

98

 

6.      กลยุทธ์หลักของโรงเรียนธัญบุรี 

99

 

7.      เอกลักษณ์ อัตลักษณ์โรงเรียนธัญบุรี

99

 

 

 

ตอนที่ 4  กรอบกลยุทธ์

 

แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนธัญบุรี สู่โรงเรียนมาตรฐาน

 

 

(World - Class Standard School)

 

 

1.      โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

101

 

2.      โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่

World - Class  Standard  School

 

109

 

3.      โครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

113

 

4.      โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ นวัตกรรมที่หลายหลาย

 

117

 

 

 

สารบัญ(ต่อ)

 

เรื่อง

 

หน้า

 

 

 

 

5.      โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

121

 

6.      โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

125

 

7.      โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ

และภาษาต่างประเทศที่ 2

 

129

 

8.      โครงการเปิดโลกทัศน์สู่อาเซียน

137

 

9.      โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

141

 

10. โครงการจัดระบบแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่มีประสิทธิภาพ

 

145

 

11. โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ

149

 

12. โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

153

 

13. โครงการวิจัยการศึกษา นิเทศติดตามและประเมินผล

157

 

14. โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของครูและบุคลากร

 

161

 

15. โครงการอบรมพัฒนาจัดทำสื่อเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ

165

 

16. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

169

 

17. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

173

 

18. โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

177

 

19. โครงการสร้างสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

181

 

20. โครงการสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

 

185

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ(ต่อ)

 

เรื่อง

 

หน้า

 

 

 

ตอนที่ 5 แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์

 

1.      แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้บรรลุผล

 

189

 

2.   การกำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมิน

194

 

3.      วิธีการรายงานผลการประเมินโครงการ

204

 

4.    มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน

220

 

 

 

                ภาคผนวก

 

คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระยะ 4 ปี

227

 

คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มนโยบายและแผนปี2558/2

229

 

บรรณานุกรม

235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
2
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 19 สิงหาคม 2559 13.20 น. เปิดอ่าน: 4808 ครั้ง ไอพี:: 122.155.132.194 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ [02 มีนาคม 2560 12.32 น.] [อ่าน 263 ครั้ง]
สรุปใช้งบ 59 [24 มกราคม 2560 09.46 น.] [อ่าน 195 ครั้ง]
รายงานผลดำเนินโครงการปีงบประมาณ 59 [24 มกราคม 2560 08.34 น.] [อ่าน 221 ครั้ง]
O-Net 58 [23 มกราคม 2560 10.40 น.] [อ่าน 182 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 [12 มกราคม 2560 10.54 น.] [อ่าน 273 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]