โรงเรียนธัญบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ข้อกำหนดโครงการ/กิจกรรม 59-62
ข้อกำหนดโครงการ/กิจกรรม 59-62

ข้อกำหนดโครงการ/กิจกรรม 59-62

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  โรงเรียนธัญบุรี ปี 2559 - 2562

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีความก้าวหน้าทางวิชาการ  สู่มาตรฐานสากล  สร้างคนดีมีคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.       จัดการศึกษาที่หลากหลายส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) จัดระบบสนับสนุนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.       มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม  มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามความสามารถ

3.       มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

4.       ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นผู้มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

เป้าประสงค์

1.       พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.       พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) มีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษาล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

3.       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4

4.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

5.       สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ

6.       พัฒนาโรงเรียนให้มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา  องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ

7.       สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง

ยุทธศาสตร์

1.       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์  ทักษะที่จำเป็นแห่งโลกยุคใหม่และทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21

2.       ส่งเสริมสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.       พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

4.       เป็นสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

 

กลยุทธ์

1.       พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการเศรษฐกิพอเพียง

รองฯเกรียงไกร  ดำประภา

2

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา WCSS

อ.เปรมกมล  พิริยะปัญจบุตร

3

โครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

อ.สันติ  จั่นผ่อง

 

กลยุทธ์

2.       บริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

4

โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี่สารสนเทศ นวัตกรรมที่หลายหลาย

อ.อนุรักษ์  เตชะเถลิงผล

 

กลยุทธ์

3.       นำผลการทดสอบ O-net , Pisaและแบบทดสอบกลางของ สพฐ มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

5

โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อ.อุดม  กลับเผื่อน

 

กลยุทธ์

4.       มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

6

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

อ.อนุชธิติ  ดีสุดจิตร

 

 

 

กลยุทธ์

5.       ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อสู่ประชาคมอาเซียนสังคมโลก

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

7

โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2

อ.รุ่งนภา  โชติกรณ์

8

โครงการเปิดโลกทัศน์สู่อาเซียน

อ.ภูดิศ  ควรระงับ

 

กลยุทธ์

6.       พัฒนาห้องเรียนเพื่อความเหมาะสมต่อการเรียนรู้

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

9

โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

อ.รพีพรรณ  บุญเกิด

 

กลยุทธ์

7.       พัฒนางานแนะแนว  ส่งเสริมให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

10

โครงการจัดระบบแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่มีประสิทธิภาพ

อ.สมฤดี  สุรเสรีวงษ์

11

โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ

อ.พันธุ์วดี  วิทวัสพันธุ์

12

โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อ.ธิติพงษ์  โกสุม

 

กลยุทธ์

8.       พัฒนาครูให้มีความสามารถในการวิจัย  นิเทศและประเมินผลเพื่อจัดการเรียนการสอน

โครงการ                

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

13

โครงการวิจัย นิเทศติดตามและประเมินผล

อ.ทัศนียา  เขตจัตุรัส

 

 

 

กลยุทธ์

9.       ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ส่งเสริมทักษะในการผลิตสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

14

โครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ Word  Class  Standard  School

อ.ชุติมา  ภิญญาพงษ์

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

15

โครงการอบรมพัฒนาจัดทำสื่อเทคโนโลยี่ให้มีคุณภาพ

อ.อภิสิทธิ์  บุตรน้ำเพ็ชร

 

กลยุทธ์

10.   ยกย่องเชิดชูเกียรติครู  สร้างเสริมกำลังใจในการทำงาน

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

16

โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

รองฯสุชาวดี  สุทธิวานิช

 

กลยุทธ์

11.   การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

17

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

อ.อุไรวรรณ  ชัยรัตนวัฒน์

 

กลยุทธ์

12.   สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

18

โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อ.สันติ  จั่นผ่อง

19

โครงการสร้างสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน

อ.กชนิกา  พลจันทึก

20

โครงการสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

รองฯเกรียงไกร  ดำประภา

 

 

ปรัชญา

“เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  จิตใจสะอาด  มารยาทงาม”

อัตลักษณ์

“ลูกธัญบุรี เป็นคนดี  มีวินัย”  

 

เอกลักษณ์

“เน้นสองภาษา  พัฒนาคุณธรรม”

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15 มาตรฐาน

ด้านคุณภาพผู้เรียน   มี 6  มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ตัวบ่งชี้

1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

1.2  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

1.6  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค่าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

ตัวบ่งชี้

4.1สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

4.3กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไป ตามเกณฑ์

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งชี้

6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ ในผลงานของตนเอง

6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเองสนใจ

ด้านการจัดการศึกษา   มี 6 มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้

7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

7.6 ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

8.6 ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้ 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด่าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชี้

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

10.2จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ

10.3จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

10.4สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุง

การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

10.6จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ตัวบ่งชี้

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ่านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส่าหรับผู้เรียน

11.2จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

11.3จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ตัวบ่งชี้

12.1กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.2จัดทำและดำเนินการตาดมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.3จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

12.6จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มี 1 มาตรฐาน

มาตรฐาน 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครับครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษามี 2 มาตรฐาน

มาตรฐาน 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนด

ตัวบ่งชี้

14.1จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

มาตรฐาน 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ตัวบ่งชี้

15.1จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 08 กันยายน 2559 10.04 น. เปิดอ่าน: 197 ครั้ง ไอพี:: 122.155.132.194 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ [02 มีนาคม 2560 12.32 น.] [อ่าน 263 ครั้ง]
สรุปใช้งบ 59 [24 มกราคม 2560 09.46 น.] [อ่าน 195 ครั้ง]
รายงานผลดำเนินโครงการปีงบประมาณ 59 [24 มกราคม 2560 08.34 น.] [อ่าน 221 ครั้ง]
O-Net 58 [23 มกราคม 2560 10.40 น.] [อ่าน 182 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 [12 มกราคม 2560 10.54 น.] [อ่าน 273 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]