โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ผลงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของโรงเรียนละแมวิทยา อำเภอละแม
.
  • ชื่องานวิจัย ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของโรงเรียนละแมวิทยาอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  • ผู้เขียน เจริญ ทองศิริ และคณะ
  • ปีพุทธศักราช 2559
  • บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลหลังการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนละแมวิทยา (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ต่อชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระดับผล การพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนละแมวิทยา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมทั้งคณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนละแมวิทยา ทั้งนี้รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 5 กิจกรรมด้วย ซึ่งแบบสอบถามแต่ละกิจกรรมจะใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 290 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ยผลการวิจัยพบว่า (1) หลังจากใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ นักเรียนโรงเรียนละแมวิทยามีผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ในกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียนละแมวิทยามีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้อีก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปลูกจิตสาธารณะ กิจกรรมการรักษาระเบียบวินัย กิจกรรมใส่ใจความพอเพียง และกิจกรรมหลีกเลี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับมากที่สุด (2) ระดับความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของโรงเรียนละแมวิทยา อยู่ในระดับมากที่สุด

  • Abstract

This research has the following objectives (1) to study an action after using five activity packages concerning self-development of Lamaewittaya school (2) to study the level of satisfaction in students, academic teachers, parents and the council of basic education of Lamaewittaya school according to these activities.This study based on quantitative materials by collecting questionnaire paper consisting of the level of satisfaction and other information with regard to the five activities packages concerning self-development distributed among high school students, academic teachers, parents and the council of basic education of Lamaewittaya school. These questionnaire also collected an information asking whether these self-development activities satisfy all group of people as mentioned above. The samples consisted of 290 chosen person. All of the data were analyzed using by frequency, percentage, mean, and standard deviation.The results of the study were as follows : (1) After this packages five activities concerning self-development is used, analysis results reveal high in general and all aspects of study. Especially in the activity called mind-building, the results showed the great level of study. Apart from the mentioned activity named public responsibility mind, rules-discipline, life sufficiency and prohibited corruption program, the analysis results presented high level of satisfaction. (2) The level of satisfaction according to the five activities packages concerning self-development in Lamaewittaya school is high in general.

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2559 07.02 น. เปิดอ่าน: 160 ครั้ง ไอพี:: 202.29.178.184 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของโรงเรียนละแมวิทยา อำเภอละแม [14 กันยายน 2559 07.02 น.] [อ่าน 160 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]