โรงเรียนวัดงิ้วราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชาภาษาไทย ท 12101
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชา ท 12101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียง คำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง   แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชา ท 12101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน  นางสาวนุชนาฏ  ฤกษ์เสน 

ปีการศึกษา    2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชา ท 12101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 (80/80)   2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชา ท 12101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่ของนักเรียนมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชา ท12101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ปีการศึกษา 2557  จำนวน 17  คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เนื่องจากมีนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนวิชา ท 12101 ภาษาไทย  จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 17 คน

            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชา ท12101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.30 – 0.70 และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.22 – 0.81 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชา ท 12101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่น(Reliability) สัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Alpha-Coefficeint) เท่ากับ 0.85

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติการทดสอบลำดับพิสัย The Wilcoxon Signed Ranks Test (Z-test) ซึ่งเป็นสถิตินอนพาราเมตริก ที่ใช้ทดสอบสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนไม่ถึง 30 คน

            ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชา ท12101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 (80/80) เท่ากับ  82.04/82.36

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชา         ท 12101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  (µ  = 24.71 , σ  = 1.05)   สูงกว่าก่อนเรียน ( µ  = 17.94 ,  σ  = 1.09)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชา ท 12101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (µ  = 4.43 , σ  = 0.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความ  พึงพอใจมากที่สุด  คือข้อที่ 7 นักเรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ จนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (µ  = 4.53 , σ  = 0.51) ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 03 พฤศจิกายน 2559 12.33 น. เปิดอ่าน: 941 ครั้ง ไอพี:: 49.49.87.194 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การใช้รูปแบบการนิเทศ Nguirai Coaching Model [09 กรกฎาคม 2564 10.25 น.] [อ่าน 38 ครั้ง]
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ [24 มิถุนายน 2564 14.19 น.] [อ่าน 41 ครั้ง]
ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม [03 พฤศจิกายน 2559 12.41 น.] [อ่าน 489 ครั้ง]
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชาภาษาไทย ท 12101 [03 พฤศจิกายน 2559 12.33 น.] [อ่าน 941 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]