โรงเรียนวัดงิ้วราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม
ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม.

ประกายดาว คำป้อม. (2559). ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม.

วิทยานิพนธ์หลักสูตร คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว และอาจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

คำสำคัญ: ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา การทำงานเป็นทีมของครู ประถมศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับ การทำงานเป็นทีมของครู 3) วิเคราะห์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็น ทีมของครู โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 341 คน โดยใช้วิธี การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามอำเภอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67 และ 1.00 คุณภาพความเที่ยงของความฉลาดของ ผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.83 และคุณภาพความเที่ยงของการทำงานเป็นทีม เท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ความ ฉลาดทางสังคม ความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ และความ ฉลาดในการเผชิญปัญหา 2. การทำงานเป็นทีมของครู อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ความสมดุลใน บทบาท การสนับสนุนและไว้วางใจของสมาชิก การมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน การร่วมมือ การติดต่อสื่อสารและ เปิดกว้างภายในทีม และความคิดสร้างสรรค์ 3. ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค (X4 ) ความฉลาดทางปัญญา (X1 ) และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (X3 ) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็น ทีมของครู โดยสามารถร่วมกันทำนายได้ร้อยละ 24.40 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมการวิเคราะห์การถดถอยคือ = 2.10 + 0.18(X4 ) + 0.17(X1 ) + 0.15(X3 )

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 03 พฤศจิกายน 2559 12.41 น. เปิดอ่าน: 488 ครั้ง ไอพี:: 49.49.87.194 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การใช้รูปแบบการนิเทศ Nguirai Coaching Model [09 กรกฎาคม 2564 10.25 น.] [อ่าน 38 ครั้ง]
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ [24 มิถุนายน 2564 14.19 น.] [อ่าน 41 ครั้ง]
ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม [03 พฤศจิกายน 2559 12.41 น.] [อ่าน 488 ครั้ง]
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชาภาษาไทย ท 12101 [03 พฤศจิกายน 2559 12.33 น.] [อ่าน 941 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]