โรงเรียนธัญบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

คำสั่งโรงเรียนธัญบุรี
คำสั่งโรงเรียนธัญบุรี ที่ 407/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

คำสั่งโรงเรียนธัญบุรี

ที่  407/2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

---------------------------------------------------------------------------------------------------

           ด้วยทางโรงเรียนธัญบุรีต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนงานโครงการประจำปีการงบประมาณ 2560  โดยการนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา จึงกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้

1.  คณะกรรมการอำนวยการ

          1.  นายชวา  หมื่นมี                    ผู้อำนวยการโรงเรียน                                ประธานกรรมการ

          2.  นายปัญญา  จาคสกุล              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                        กรรมการ

          3.  นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ          กรรมการ

          4.  นางสุชาวดี  สุทธิวานิช             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                       กรรมการ

          5.  นายเกรียงไกร  ดำประภา         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป                           กรรมการ

          6.  นางอุไรวรรณ  ชัยรัตนวัฒน์        หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน            กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่  1. อำนวยการ  สนับสนุน  กำกับ  ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการต่างๆที่

               เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            2. ให้คำแนะนำเสนอแนะและการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

 

 2.  คณะกรรมการดำเนินงาน

          1.  นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ          ประธานกรรมการ

          2.  นายปัญญา  จาคสกุล              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ        รองประธานกรรมการ

          3.  นางสุชาวดี  สุทธิวานิช             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       รองประธานกรรมการ

          4.  นายเกรียงไกร  ดำประภา         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป             รองประธานกรรมการ

          5.  นางศิริวรรณ  ตั้นซุ่นอัน           หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ                                   กรรมการ

          6.  นางบังอร     ปัสมะริสสา          ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารงบประมาณ                           กรรมการ

          7.  นางเสาวนีย์  สัจจะผลกุล           ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารงบประมาณ                          กรรมการ

          8.  นายสันติ  จั่นผ่อง                    ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารวิชาการ                               กรรมการ

          9.  นางกนกวรรณ  ศศิธร               ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล                          กรรมการ

        10.  นางนาที  เดชะราช                  ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล                         กรรมการ

        11.  นางสาวรพีพรรณ  บุญเกิด          ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารทั่วไป                                กรรมการ

        12.  นายจำเลียง  สมสืบ                  ผู้ช่วยรองฯกลุ่มงานกิจการนักเรียน                          กรรมการ

        13.  นางเจริญศรี  จันทร์สุข              ผู้ช่วยรองฯกลุ่มงานกิจการนักเรียน                          กรรมการ

        14.  นางลดาวัลย์  มาลาคำ             หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย                                  กรรมการ

        15.  นายพงศ์ประชา คงนอง            หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ                              กรรมการ

        16.  นางปิยาภรณ์  วีระพันธุ์             หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ                        กรรมการ

        17.  นางฎิฐาภรณ์  โยธินวัชรชัย         หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์                               กรรมการ

        18.  ว่าที่ ร.ต.สุขสวัสดิ์  เชียงหว่อง     หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์                               กรรมการ

        19.  นายชวลิต แช่มเจริญ               หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา                  กรรมการ

        20.  นายวศิน  ศุภนคร                   หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปศึกษา                                 กรรมการ

        21.  นายอภิสิทธิ์  บุตรน้ำเพ็ชร         หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี           กรรมการ

        22.  นางกชนิกา   พลจันทึก             หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                            กรรมการ

        23.  นายอนุรักษ์   เตชะเถลิงผล         หัวหน้างานคอมพิวเตอร์                                       กรรมการ

        24.  นายจีระศักดิ์  ศรีจัทร์แก้ว          หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ EP                          กรรมการ

        25.  นางสาวนริศรา  วรรณโกษิตย์       หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ GP                          กรรมการ

        26.  นางสาวนปภัช  สุขสุวรรณ          หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ  IP                           กรรมการ

        27.  นางสาวสุขุมาภรณ์  เกสรจรุง       หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ  MOU                      กรรมการ

        28.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัชราภรณ์  โสมทิพย์     หัวหน้างานห้องสมุด                                     กรรมการ

        29.  นางสมฤดี  สุรเสรีวงษ์                หัวหน้างานแนะแนว                                            กรรมการ

        30.  นางทัศนียา  เขตจัตุรัส               หัวหน้างานวิจัย,หัวหน้างานควบคุมภายใน                  กรรมการ

        31.  นางอนุชธิติ  ดีสุดจิตร                หัวหน้างานประกันคุณภาพ                                    กรรมการ

        32.  นางเปรมกมล  พิริยปัญจบุตร       หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร                                    กรรมการ

        33.  นางอุไร  หวายบุตร                 หัวหน้างานโภชนาการ                                         กรรมการ

        34.  นางสาวนวรัตน์   รอดแก้ว           หัวหน้างานโสตทัศน์ศึกษา                                     กรรมการ

        35.  นางพันธุ์วดี  วิทวัสพันธุ์              หัวหน้างานอนามัย                                              กรรมการ

        36.  นายยุทธศักดิ์  กุลมา               หัวหน้างานประชาสัมพันธ์                                      กรรมการ

        37.  นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ศรีสันติ      หัวหน้างานพัสดุโรงเรียนธัญบุรี                                กรรมการ

        38.  นางเบญจรัตน์   ทานธรรม          หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล                                 กรรมการ

        39.  นางชวาลัย  รัตนประยูร             หัวหน้าระดับ ม. 1                                               กรรมการ

        40.  นางชลียา  ข่ายทอง                  หัวหน้าระดับ ม. 2                                               กรรมการ

        41.  นายวิชญ์  วิชญปัญยากุล            หัวหน้าระดับ ม. 3                                               กรรมการ

        42.  นายภาณุมาศ  คงสุวรรณ์           หัวหน้าระดับ ม. 4                                               กรรมการ

        43.  นายธิติพงษ์  โกสุม                   หัวหน้าระดับ ม. 5                                               กรรมการ

        44.  นางอุไรวรรณ  ชัยรัตนวัฒน์        หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน            กรรมการและเลขานุการ

        45.  นายวัฒนา  ชื่นสงวน                เจ้าหน้าที่งานแผนงาน                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

มีหน้าที่    ดำเนินงานให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559  ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) ของโรงเรียน  แผนพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

 

3.  คณะกรรมการประสานงาน

          1.  นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา                                                                  ประธานกรรมการ

          2.  นางอุไรวรรณ  ชัยรัตนวัฒน์                                                              รองประธานกรรมการ

          3.  นางเจริญศรี  จันทร์สุข                                                                                  กรรมการ

          4.  นายสันติ   จั่นผ่อง                                                                                       กรรมการ

          5.  นางอนุชธิติ  ดีสุดจิตร                                                                                   กรรมการ

          6.  นางบังอร   ปัสมะริสสา                                                                                 กรรมการ

          7.  นางนาที    เตชะราช                                                                                    กรรมการ

          8.  นางทัศนียา  เขตจัตุรัส                                                                                  กรรมการ

        9.  นายอภิสิทธิ์   บุตรน้ำเพ็ชร                                                                              กรรมการ

        10.  นางสาวอมรรัตน์   บัวอิ่น                                                                              กรรมการ

        11.  นายวัฒนา  ชื่นสงวน                                                                 กรรมการและเลขานุการ

 

มีหน้าที่  1.  ประสานงานการดำเนินงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

            2.  เตรียมร่างกำหนดบุคลากรรับผิดชอบงานด้านต่างๆให้สำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์

            3.  รวบรวมโครงการ/กิจกรรมต่างของแต่ละหน่วยเพื่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณา

            4.  ตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนดโครงการ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ของโรงเรียน

 

4.  คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ   ประกอบด้วย

          1.  นางสาวเกศินี   พันธุมจินดา                                                             ประธานกรรมการ

          2.  นางอุไรวรรณ  ชัยรัตนวัฒน์                                                                        กรรมการ

          3.  นางอนุชธิติ  ดีสุดจิตร                                                                                   กรรมการ

          4.  นางทัศนียา  เขตจัตุรัส                                                                             กรรมการ

          5.  นายฉัตรชัย  ชัยรัตนวัฒน์                                                                          กรรมการ

          6.  นายอุดม  กลับเผื่อน                                                                                     กรรมการ

          7.  ว่าที่ ร.ต.ธนัท  เล็กเภา                                                                             กรรมการ

          8.  นายวัฒนา  ชื่นสงวน                                                                กรรมการและเลขานุการ

     

    มีหน้าที่  1.  ตรวจสอบการกำกับ  ดูแล  ติดตามประเมินผลงาน/โครงการของโรงเรียนให้

                    เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

               2.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยสถานศึกษา

         

5.  คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารและบันทึกภาพ

           1.  นางอุไรวรรณ  ชัยรัตนวัฒน์                                                                 ประธานกรรมการ

           2.  นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว                                                                             กรรมการ

           3.  นายอภิสิทธิ์   บุตรน้ำเพ็ชร                                                                            กรรมการ

           4.  นายชวลิต   แช่มเจริญ                                                                                 กรรมการ

           5.  นางสาวนริศรา  วรรณโกษิตย์                                                                         กรรมการ

           6.  นางสาวอมรรัตน์   บัวอิ่น                                                                              กรรมการ

           7.  ว่าที่ ร.ต.ธนัท  เล็กเภา                                                                                 กรรมการ

           8.  นางทัศนีย์  เดชานุภานนท์                                                                            กรรมการ

           9.  นายศุภสิทธิ์  โพธิชาติ                                                                                  กรรมการ

          10.  นายวัฒนา   ชื่นสงวน                                                            กรรมการและเลขานุการ

 

มีหน้าที่   จัดเตรียม  รวบรวมเอกสาร  จัดพิมพ์โครงการที่คณะกรรมการดำเนินงานพิจาณาแล้ว  นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติและบันทึกภาพการประชุม

 

6.  คณะกรรมการจัดหาสถานที่

            1.  นางอุไรวรรณ  ชัยรัตนวัฒน์                                                                 ประธานกรรมการ

            2.  นางศิริวรรณ  ตั้นซุ่นอัน                                                                               กรรมการ

            3.  นางรพีพรรณ  บุญเกิด                                                                                 กรรมการ

            4.  นางบังอร   ปัสมะริสสา                                                                               กรรมการ

 

มีหน้าที่  จัดหาสถานที่ประชุม ตกแต่งสถานที่ให้สวยงามเหมาะสมและจัดอาหารและเครื่องดื่ม

 

7.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

            1.  นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา                                                                ประธานกรรมการ

            2.  นางบังอร   ปัสมะริสสา                                                                              กรรมการ

            3.  นางเสาวนีย์  สัจจะผลกุล                                                                         กรรมการ

 

มีหน้าที่  ทำบัญชี  รับ – จ่ายอย่างชัดเจนเพื่อแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ

 

8.   คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

            1.   นางทัศนียา  เขตจัตรัส                                                                     ประธานกรรมการ

            2.   นายอภิสิทธิ์   บุตรน้ำเพ็ชร                                                                          กรรมการ

            3.   นางสาวอมรรัตน์  บัวอิ่น                                                                             กรรมการ

 

มีหน้าที่   ประเมินผลการดำเนินงานแล้วทำรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ

 

          ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่  ตามที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง  ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

                                                   

(นายชวา  หมื่นมี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 12 มกราคม 2560 10.49 น. เปิดอ่าน: 237 ครั้ง ไอพี:: 110.77.211.8 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ [02 มีนาคม 2560 12.32 น.] [อ่าน 263 ครั้ง]
สรุปใช้งบ 59 [24 มกราคม 2560 09.46 น.] [อ่าน 195 ครั้ง]
รายงานผลดำเนินโครงการปีงบประมาณ 59 [24 มกราคม 2560 08.34 น.] [อ่าน 221 ครั้ง]
O-Net 58 [23 มกราคม 2560 10.40 น.] [อ่าน 182 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 [12 มกราคม 2560 10.54 น.] [อ่าน 273 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]