โรงเรียนธัญบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ข้อกำหนดโครงการ/กิจกรรม 60
ข้อกำหนดโครงการ/กิจกรรม 60

ข้อกำหนดโครงการ/กิจกรรม 60

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กำหนดการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา ประกอบดวย 2 สวน คือ

           1. นอมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาเปนแนว

ทางปฏิบัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้

               1.1) “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู”

               1.2) “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ำใจกับเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กที่เรียนเกงกวาชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา”

               1.3) “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทำรวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”

            2. แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)

วิสัยทัศน

            ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดความเหลื่อมล้ำอยางทั่วถึง ผลิตและพัฒนากำลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ

     ยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 10 ยุทธศาสตร  จุดเนน 6 ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

           ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู

           ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

           ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

           ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

           ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ระบบการบริหารจัดการ

           ยุทธศาสตร์ที่ 8 : สรางโอกาสทางการศึกษา

           ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต

           ยุทธศาสตร์ที่ 10 : การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

จุดเนน 6 ยุทธศาสตร์

           1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู

           2. การผลิตและพัฒนาครู

           3. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

           4. ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัย ที่สอดคลองกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

           5. ICT เพื่อการศึกษา

           6. การบริหารจัดการ

โดยกำหนดมาตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559  จำนวน 4 มาตรฐาน  ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

               มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

               มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

นโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

           หัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

           1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

           2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการและด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทำงาน

           3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

           4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ

และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นำทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ

          5. เร่งสร้างระบบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ

เพื่อการให้บริการที่ดีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี

           6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ท ี่สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

           7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร  เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

           8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำ การมีส่วนร่วม และการประสานงาน  สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น

             9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกำลังใจ สร้างภาวะจูงใจแรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหน้าที่

            10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และทำให้การศึกษานำการแก้ปัญหาสำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น

            11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถาน ศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ    สพม. เขต 4

1. วิสัยทัศน์ (VISION)

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

2.  พันธกิจ  (MISSION)

          1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

        2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูคร

        3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

3.  ค่านิยมองค์กร

       ยึดหลักธรรมาภิบาล มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม

4.  เป้าประสงค์ (GOAL)

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

2. ครู ผู้บริการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 บูรณาการการทำงาน เน้นการบริหาร แบบมีส่วนรวมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  โรงเรียนธัญบุรี ปี 2559 – 2562

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีความก้าวหน้าทางวิชาการ  สู่มาตรฐานสากล  สร้างคนดีมีคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

จุดเน้นปี 2559 - 2562

1.      มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล

2.      นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ

3.      ครูมีศักยภาพอย่างสูงด้านการจัดการเรียนรู้

4.      น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.      การจัดการศึกษามีความโปร่งใสและสุจริต

6.      มุ่งมั่นพัฒนาเป็นสถานศึกษาพระราชทาน

7.      ส่งเสริมสถานศึกษาวิถีพุทธ

 

พันธกิจ

1.       จัดการศึกษาที่หลากหลายส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) จัดระบบสนับสนุนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.       มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม  มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามความสามารถ

3.       มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

4.       ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นผู้มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

เป้าประสงค์

1.       พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.       พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) มีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษาล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

3.       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4

4.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

5.       สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ

6.       พัฒนาโรงเรียนให้มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา  องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ

7.       สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง

 

ยุทธศาสตร์

1.       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์  ทักษะที่จำเป็นแห่งโลกยุคใหม่และทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21

2.       ส่งเสริมสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.       พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

4.       เป็นสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

 

กลยุทธ์

1.       พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการเศรษฐกิพอเพียง

 

2

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา WCSS

 

3

โครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

 

 

กลยุทธ์

2.       บริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

4

โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่หลายหลาย

 

 

กลยุทธ์

3.       นำผลการทดสอบ O-net , Pisaและแบบทดสอบกลางของ สพฐ มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

5

โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

 

กลยุทธ์

4.       มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

6

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

 

 

กลยุทธ์

5.       ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อสู่ประชาคมอาเซียนสังคมโลก

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

7

โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2

 

8

โครงการเปิดโลกทัศน์สู่อาเซียน

 

 

กลยุทธ์

6.       พัฒนาห้องเรียนเพื่อความเหมาะสมต่อการเรียนรู้

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

9

โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

 

 

กลยุทธ์

7.       พัฒนางานแนะแนว  ส่งเสริมให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

10

โครงการจัดระบบแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่มีประสิทธิภาพ

 

11

โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ

 

12

โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 

กลยุทธ์

8.       พัฒนาครูให้มีความสามารถในการวิจัย  นิเทศและประเมินผลเพื่อจัดการเรียนการสอน

โครงการ                

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

13

โครงการวิจัย นิเทศติดตามและประเมินผล

 

 

กลยุทธ์

9.       ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ส่งเสริมทักษะในการผลิตสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

14

โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

15

โครงการอบรมพัฒนาจัดทำสื่อเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ

 

 

กลยุทธ์

10.   ยกย่องเชิดชูเกียรติครู  สร้างเสริมกำลังใจในการทำงาน

โครงการ

 

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

16

โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”

 

 

กลยุทธ์

11.   การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

17

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โปร่งใสและสุจริต

 

 

กลยุทธ์

12.   สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้

โครงการ

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

18

โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

19

โครงการสร้างสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน

 

20

โครงการสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

 

 

ปรัชญา

“เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  จิตใจสะอาด  มารยาทงาม”

อัตลักษณ์

“ลูกธัญบุรี เป็นคนดี  มีวินัย”  

เอกลักษณ์

“เน้นสองภาษา  พัฒนาคุณธรรม”

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15 มาตรฐาน

ด้านคุณภาพผู้เรียน   มี 6  มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ตัวบ่งชี้

1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

1.2  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ         

1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

1.6  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค่าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

ตัวบ่งชี้

4.1สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

4.3กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไป ตามเกณฑ์

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งชี้

6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ ในผลงานของตนเอง

6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเองสนใจ

ด้านการจัดการศึกษา   มี 6 มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้

7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

7.6 ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

8.6 ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้ 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด่าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชี้

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

10.2จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ

10.3จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

10.4สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุง

การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

10.6จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ตัวบ่งชี้

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ่านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส่าหรับผู้เรียน

11.2จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

11.3จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ตัวบ่งชี้

12.1กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.2จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.3จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วา

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 12 มกราคม 2560 10.51 น. เปิดอ่าน: 112 ครั้ง ไอพี:: 110.77.211.8 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ [02 มีนาคม 2560 12.32 น.] [อ่าน 263 ครั้ง]
สรุปใช้งบ 59 [24 มกราคม 2560 09.46 น.] [อ่าน 195 ครั้ง]
รายงานผลดำเนินโครงการปีงบประมาณ 59 [24 มกราคม 2560 08.34 น.] [อ่าน 221 ครั้ง]
O-Net 58 [23 มกราคม 2560 10.40 น.] [อ่าน 182 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 [12 มกราคม 2560 10.54 น.] [อ่าน 273 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]