เผยแพร่ผลงาน ครูวาสนา ใจคำ ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน
เผยแพร่ผลงาน ครูวาสนา ใจคำ ครูชำนาญการ ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน

รายละเอียด : https://drive.google.com/folderview?id=0B2Gesuta34A0eTZ4MldhaUdweUk&usp=sharing

วิชาวิทยาศาสตร์ นับเป็นวิชาที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกระดับชั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษายังมีปัญหามากมาย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ   นักเรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการจำมากกว่าการได้คิด  จึงจำเป็นต้องวางรากฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ถูกต้อง  ซึ่งผู้เรียนต้องได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด  และหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ

ผู้จัดทำได้จัดทำ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง
แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นี้ขึ้น เพื่อต้องการให้นักเรียนมีทักษะด้านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ดียิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาทักษะที่นักเรียนมีอยู่แล้วให้เกิดความรู้มากยิ่งขึ้น

       ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ชุดนี้ คงเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และคณะครูที่นำไปใช้เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ดีขึ้น

 วาสนา   ใจคำ

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อหาจัดแบ่งออกเป็นเรื่องย่อยๆ มีทั้งหมด 7 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน

ชุดที่ 2 เรื่อง ผลลัพธ์ของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ

ชุดที่ 3 เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

ชุดที่ 4 เรื่อง แรงพยุงของของเหลว

ชุดที่ 5 เรื่อง แรงเสียดทาน

ชุดที่ 6 เรื่อง โมเมนต์ของแรง

ชุดที่ 7 เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ

 

ซึ่งชุดนี้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน ใช้เวลาในการเรียนการสอน 2 ชั่วโมง และจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้
                                1 ขั้นเร้าความสนใจ
                                2 ขั้นสำรวจและค้นหา
                                3 ขั้นอธิบายลงข้อสรุป
                                4 ขั้นขยายความรู้
                                5 ขั้นประเมินผล
                ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียนในห้องเรียน โดยผู้สอนเป็นผู้ที่คอยกำกับดูแลและช่วยเหลือ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 27 มกราคม 2557 19.21 น. เปิดอ่าน: 13935 ครั้ง ไอพี:: 182.53.14.170 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สื่อมัลติมีเดีย การขยายพันธุ์พืช ม.4(ง30221) ครูณัฐวุฒิ ถาวรวงศ์ [18 กรกฎาคม 2562 09.45 น.] [อ่าน 240 ครั้ง]
เกมตรรกศาสตร์ โดยนางชรินรัตน์ กรงทอง ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม [27 มกราคม 2557 19.24 น.] [อ่าน 2957 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงาน ครูวาสนา ใจคำ ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน [27 มกราคม 2557 19.21 น.] [อ่าน 13935 ครั้ง]
รูปแบบการดำเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม (นายกฤษณะ เครืออยู่) [27 มกราคม 2557 19.13 น.] [อ่าน 898 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]