โรงเรียนบ้านโคกงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านโคกงาม

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2560

หลักการและเหตุผล

                  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2536  เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ  ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ส่วนราชการ    รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานระดับท้องถิ่น  ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณของตน  โดยจัดเตรียมงานตาม    ขั้นตอนการจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด  และกระจายงานออกในระหว่างปี  เพื่อป้องกันการกระจุก    ตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ  ประกอบกับปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกงามได้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ    ภายในโดยกำหนดภารกิจความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับการพัสดุให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานคลัง  เพื่อให้      สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  และการบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนบ้านโคกงามจึงได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2560  ขึ้น

                                                                        ……………………………………..

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2536  ซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่น  จัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด  และป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

2.      เพื่อให้โรงเรียนบ้านโคกงามมีเอกภาพในการบริหารงาน  พัสดุ  และสามารถดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.      เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  และอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วน    ท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้การดำเนินงานเกี่ยวกับพัสดุรวมอยู่ที่หน่วยงานคลังเพียงหน่วยงานเดียว

4.      เพื่อให้โรงเรียนบ้านโคกงามมีบุคลากรที่มีความรู้  ความชำนาญด้านงานพัสดุโดยเฉพาะซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  และลดปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

5.      เพื่อให้ผู้บริหารงานของโรงเรียนบ้านโคกงามผู้บริหารหน่วยงานเจ้าของเงินผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบ  สามารถทราบข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับพัสดุทุกประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

6.      เพื่อให้โรงเรียนบ้านโคกงามมีแนวทางในการบริหารงานพัสดุ  การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดจ้างตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนในแนวทางเดียวกัน

                                      

………………………

วิธีดำเนินการ

                  ให้ฝ่ายแผน  ซึ่งรับผิดชอบงานพัสดุกลางตรวจสอบ  ความต้องการพัสดุและแหล่งที่มาของเงินทุกประเภทว่าในปีงบประมาณนั้นมีหน่วยงานใด  ได้รับเงินเพื่อการจัดหาพัสดุประเภทใด  จำนวนเท่าไร  เมื่อได้รับแผนการจัดหา จากหน่วยงานต่างๆ  แล้วกองคลังต้องตรวจสอบ  แบบ  ผด.1  ของหน่วยงานเจ้าของเงินว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการที่หน่วยงานพัสดุกลางหรือไม่  หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนต้องสอบถามไปยังหน่วยงานเจ้าของเงินเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน  แล้วรวบรวมจัดทำเป็นแผนการจัดหาพัสดุประจำปี  ของโรงเรียนบ้านโคกงามตามแบบ  ผด.2  เพื่อเสนอขออนุมัติแผนจากคณะกรรมการสถานศึกษา

                  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และแบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้กองคลังรับผิดชอบดำเนินการจัดทำเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปี  ของโรงเรียนบ้านโคกงาม(ตามแบบ  ผด.2)  โดยจัดทำเฉพาะการจัดหาพัสดุ  ประเภทครุภัณฑ์ที่มีวงเงินในการจัดหาตั้งแต่  1  แสนบาทขึ้นไปและพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินในการจัดหาตั้งแต่  1  ล้านบาทขึ้นไป  และให้ใช้แบบ  ผด.5  และแบบผด.6  ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ  ตามลำดับ

………………………….

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1)       โรงเรียนบ้านโคกงาม  จะมีเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุมากขึ้น  ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน  สามารถกำหนดแผนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการพัสดุและงบประมาณของหน่วยงาน  รวมทั้งสามารถกระจายงานออกในระหว่างปี  เพื่อลดปัญหาเรื่องงานกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ  อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ทันตามกำหนด  และเกิดความบกพร่องในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

2)   คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้บริหารหน่วยงาน  จะได้ทราบปริมาณ  และความต้องการพัสดุทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง  เพื่อจะได้วางแผนการจัดหาให้เหมาะสมกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3)   ผู้ปฏิบัติงานจะมีความรู้  ความชำนาญ  และสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้น

4)   ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ  และหน่วยงานตรวจสอบภายนอก  อาทิ  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ตลอดจนองค์กรประชาชน  และประชาชนทั่วไป  จะได้ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน  และความเคลื่อนไหวในการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  เป็นที่ยอมรับของสังคม  และประชาชนโดยทั่วไป

 

                                                                                                                                                                          แบบ  ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ของโรงเรียนบ้านโคกงาม

 

 

ลำดับที่

 

ช่วงเวลา

 

 

รายการ

หน่วยงานเจ้าของเงิน

งบประมาณ

 

วิธีจัดหา

กำหนดส่งมอบ (วัน)

 

หมายเหตุ

แผนงาน/งานโครงการ

จำนวน (บาท)

1.

ธ.ค. 59

 

วัสดุจัดทำแผนปฏิบัติงาน

 

งบประมาณ

โครงการวัสดุจัดทำแผนปฏิบัติงาน

2,500

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

2.

1 ต.ค. 59

30ก.ย.2560

วัสดุการเรียนการสอน

วัสดุหนังสือเรียน

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุค่าพาหนะ

ทุกฝ่าย

โครงการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว

260,379.95

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

3.

มี.ค.  2560

 

วัสดุค่าพาหนะ

เบี้ยเลี้ยง

ค่าที่พัก

บุคคล

โครงการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

30,000

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

4.

1 ต.ค. 59

30ก.ย.2560

วัสดุค่าพาหนะ

เบี้ยเลี้ยง

ค่าที่พัก

บุคคล

โครงการพัฒนาบุคคลากร

30,000

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

4.

 

มี.ค.60และพ.ค.60

วัสดุการเรียนการสอน

วัสดุหนังสือเรียน

วัสดุค่าพาหนะ

วิชาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

 

8,550

 

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

แบบ  ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ของโรงเรียนบ้านโคกงาม

 

 

ลำดับที่

 

ช่วงเวลา

 

 

รายการ

หน่วยงานเจ้าของเงิน

งบประมาณ

 

วิธีจัดหา

กำหนดส่งมอบ (วัน)

 

หมายเหตุ

แผนงาน/งานโครงการ

จำนวน (บาท)

5.

พ.ค.60และส.ค.60

วัสดุสำนักงาน

วิชาการ

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

 

2,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

6.

ธ.ค. 59

 

วัสดุสำนักงาน

 

วิชาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

38,800

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

7.

1 ต.ค. 59

30ก.ย.2560

วัสดุหนังสือ

วัสดุสำนักงาน

วิชาการ

โครงการห้องสมุดมีชีวิต

 

15,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

8.

มี.ค. 60

วัสดุสำนักงาน

วิชาการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

3,000

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

9.

มี.ค.  2560

 

วัสดุค่าพาหนะ

เบี้ยเลี้ยง ,ค่าที่พัก

วัสดุฝึกซ้อมงานวิชาการ

งบประมาณ

โครงการกิจกรรมพัฒนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

40,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

10.

มี.ค.60และพ.ค.60

วัสดุสำนักงาน

วิชาการ

โครงการวัดและประเมินผลคุณภาพการศึกษา

12,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

11.

พ.ค.60และส.ค.60

วัสดุสำนักงาน

วิชาการ

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

แบบ  ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ของโรงเรียนบ้านโคกงาม

 

 

ลำดับที่

 

ช่วงเวลา

 

 

รายการ

หน่วยงานเจ้าของเงิน

งบประมาณ

 

วิธีจัดหา

กำหนดส่งมอบ (วัน)

 

หมายเหตุ

แผนงาน/งานโครงการ

จำนวน (บาท)

12.

ก.พ.60-มี.ค.60

วัสดุสำนักงาน

วิชาการ

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

13.

ธ.ค.58-ม.ค.60

วัสดุสำนักงาน

วิชาการ

โครงการส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

(Pre -o-net , O-net)

3,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

14.

พ.ค. – ก.ย.2560

ค่าพาหนะ

วิชาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนรวม

3,000

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

15.

ธ.ค. 59

 

วัสดุสำนักงาน

วิชาการ

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ NT. (National Test)

3,000

 

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

16.

มี.ค.  2560

 

วัสดุสำนักงาน

วิชาการ

โครงการรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (SAR)

 

 

2,000

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

17.

มิ.ย.60

วัสดุสำนักงาน

วิชาการ

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(ทุนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)

5,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

18.

ม.ค.60

วัสดุสำนักงาน

วัสดุงานกีฬา

บริหารทั่วไป

โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑาโรงเรียนบ้านโคกงาม

14,120

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

แบบ  ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ของโรงเรียนบ้านโคกงาม

 

 

ลำดับที่

 

ช่วงเวลา

 

 

รายการ

หน่วยงานเจ้าของเงิน

งบประมาณ

 

วิธีจัดหา

กำหนดส่งมอบ (วัน)

 

หมายเหตุ

แผนงาน/งานโครงการ

จำนวน (บาท)

19.

ม.ค.60

วัสดุสำนักงาน

บริหารทั่วไป

โครงการงานอนามัยโรงเรียน

3,000

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

21.

1 ต.ค. 59

30ก.ย.2560

วัสดุอาหารสด

บริหารทั่วไป

โครงการกิจกรรมอาหารกลางวัน

 

1,984,000

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

22.

พ.ค.60

วัสดุสำนักงาน

บริหารทั่วไป

โครงการต้านภัยโรคไข้เลือดออก

1,500

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

23.

1 ต.ค. 59

30ก.ย.2560

วัสดุงานเกษตร

บริหารทั่วไป

โครงการวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

1,500

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

24.

ก.พ.-มี.ค.60

วัสดุสำนักงาน

บริหารทั่วไป

โครงการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

1,000

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

25.

มิ.ย.60

วัสดุสำนักงาน

บริหารทั่วไป

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม

10,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

26.

ม.ค.,มี.ค.,พ.ค-ส.ค.60

วัสดุสำนักงาน

 

บริหารทั่วไป

โครงการความสัมพันธ์กับชุมชน

 

20,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

แบบ  ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ของโรงเรียนบ้านโคกงาม

 

 

ลำดับที่

 

ช่วงเวลา

 

 

รายการ

หน่วยงานเจ้าของเงิน

งบประมาณ

 

วิธีจัดหา

กำหนดส่งมอบ (วัน)

 

หมายเหตุ

แผนงาน/งานโครงการ

จำนวน (บาท)

27.

มี.ค.และพ.ค.60

วัสดุสำนักงาน

บริหารทั่วไป

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

 

10,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

28.

มิ.ย.-สค.60

วัสดุสำนักงาน

บริหารทั่วไป

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 (เยี่ยมบ้าน)

2,000

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

29.

ก.ค.60

วัสดุสำนักงาน

 

บริหารทั่วไป

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 

2,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

30.

ธ.ค.58และพ.ค.60

วัสดุสำนักงาน

บริหารทั่วไป

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

 

10,000

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

31.

1 ต.ค. 59

30ก.ย.2560

วัสดุสำนักงาน

บริหารทั่วไป

โครงการสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนเรียนดียากจนขาดแคลน

20,000

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

32.

ธ.ค.,พ.ค.60

วัสดุสำนักงาน

บริหารทั่วไป

โครงการห้องส้วมสุขสันต์

8,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

33.

ก.พ.60

วัสดุสำนักงาน

 

บริหารทั่วไป

โครงการทัศนศึกษา

30,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

แบบ  ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ของโรงเรียนบ้านโคกงาม

 

 

ลำดับที่

 

ช่วงเวลา

 

 

รายการ

หน่วยงานเจ้าของเงิน

งบประมาณ

 

วิธีจัดหา

กำหนดส่งมอบ (วัน)

 

หมายเหตุ

แผนงาน/งานโครงการ

จำนวน (บาท)

34.

ม.ค.58และพ.ค.60

วัสดุสำนักงาน

บริหารทั่วไป

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย

18,605

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

35.

ธ.ค.58และม.ค.60

วัสดุสำนักงาน

บริหารทั่วไป

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ –

เนตรนารี

12,000

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

36.

 ธ.ค. 59

 

วัสดุสำนักงาน

 

บริหารทั่วไป

โครงการป้องกันความปลอดภัยและอุบัติภัยในสถานศึกษา

2,000

 

ตกลงราคา

-

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน 2560 11.16 น. เปิดอ่าน: 1163 ครั้ง ไอพี:: 1.1.232.32 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านโคกงาม [16 มิถุนายน 2560 11.33 น.] [อ่าน 180 ครั้ง]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนบ้านโคกงาม [16 มิถุนายน 2560 11.30 น.] [อ่าน 151 ครั้ง]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนโคกงาม [16 มิถุนายน 2560 11.22 น.] [อ่าน 132 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านโคกงาม [16 มิถุนายน 2560 11.18 น.] [อ่าน 1961 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านโคกงาม [16 มิถุนายน 2560 11.16 น.] [อ่าน 1163 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]