การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน *นางวรรณวิษา นุ่นสพ สังกัด *โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปี *พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง        สารในชีวิตประจำวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  จำนวน 46 คน  เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  8  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน  30  ข้อ  แบบทดสอบย่อยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน  80  ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์  จำนวน 15 ข้อ ใช้เวลาในการทดลอง 24  ชั่วโมง  รูปแบบการศึกษาใช้แบบ One Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกณฑ์ประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ  t-test for dependent

 

            ผลการศึกษาพบว่า 

                  1.  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ / 83.89 / 86.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80

                  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ          ที่ระดับ .01 

                   3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้             ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก       (=  4.04)  

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 02 กรกฎาคม 2560 04.30 น. เปิดอ่าน: 1878 ครั้ง ไอพี:: 125.26.122.174 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [13 ธันวาคม 2560 01.35 น.] [อ่าน 595 ครั้ง]
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [02 กรกฎาคม 2560 04.30 น.] [อ่าน 1878 ครั้ง]
นวัตกรรม แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที [27 กุมภาพันธ์ 2557 15.17 น.] [อ่าน 6466 ครั้ง]
งานวิจัยของ นางสาวรุ่งนภา ตระกูลพัว คศ.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี [18 ธันวาคม 2556 14.13 น.] [อ่าน 986 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]